İSM-İ TAFDİLİN KUR’AN-I KERİM’DE KULLANIM SIKLIĞI

Hatice Kübra ÖZCAN
856 353

Öz


Bu makalede Kur’an-ı Kerim’de yer alan ism-i tafdîller üç farklı açıdan incelenmektedir.
İlk olarak, ism-i tafdîl olduğu belirlenen kelimelerin sıklıkları, çoktan aza doğru tablo
halinde sıralanmıştır. İkinci olarak, bu kelimelerin sıklık sıraları irâbi açıdan gösterilmiştir.
Son olarak ise ism-i tafdîllerin sözdizimi içerisindeki kullanım şekilleri; mücerred, harf-i
ta’rifli, nekraya ve mârifeye muzâf olan şeklinde dört gruba ayrılmıştır. Ayrıca bu grupların
sıklık sıralamaları belirtilmiş ve Kur’an-ı Kerim’deki kullanımlarıyla örneklendirilmiştir.
Tüm bu incelemeler Kur’an-ı Kerim’de tespit edilen 62 farklı kökten türetililen 767 ism-i
tafdîl üzerinde yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, İsm-i tafdîl, Sıklık, Sıfat, Morfoloji, Sentaks

Tam metin:

PDF