Peter L. Berger’s Understanding of Alienation: Loss of Dialectical Consciousness

Ferhat Tekin
2.330 1.165

Abstract


This study is focused on the understanding of alienation in Peter L. Berger. It should be noted that Berger’s view on alienation is highly connected with his phenomenological sociology. In this respect, his ideas regarding alienation are generally different from the other sociologists, who deal with the same subject. According to Berger, alienation is given in the socialization process of the individuals, so it is anthropologically obligatory. In other words, alienation is a process in which the dialectical relationship among ‘individual’ and ‘his world’ is lost in the minds. In a sense, people could forget that the world mentioned above are cooperatively produced and maintained. In this respect, an ‘alienated consciousness’ is a consciousness, which is not ‘dialectical’. Finally, Berger emphasizes that the true relationship among ‘human’ and ‘world’ is disordered on the mind and while the ‘procreator’ is recognized as only a product, actor becomes a subject that is just affected externally. For Berger, the only way to avoid from alienation is to recognize the socio-cultural world as a consequence of human’s own activity and so providing the ‘cohesiveness’ instead of understanding socio-cultural world as natural facts.

Keywords


Peter L. Berger, alienation, dialectical consciousness, phenomenological sociology, religion.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18491/bijop.12794

References


Berger, P. L. & Berger, B. & Kellner, H. (2000). Modernleşme ve Bilinç (çev. C. Cerit). İstanbul: Pınar Yayınları.

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1995). Modernity, Pluralism and the Crisis of Mea-ning. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.

Berger, P. L. & Luckmann, T. (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi (çev. V. S. Öğütle). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Berger, P. L. & Pullberg, S. (1965). Reification and the Sociological Critique of Consciousness. History and Theory, 4 (2), 196-211.

Berger, P. L. (2011). Kutsal Şemsiye: Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları (çev. A. Coşkun). İstanbul: Rağbet Yayınları.

Coşkun, A. (2011). Peter Ludwig Berger’in Din Sosyolojisindeki Yeri ve Önemi. Kutsal Şemsiye (çev. A. Coşkun). İstanbul: Rağbet Yayınları, 7-45.

Durkheim, E. (2013). İntihar (çev. Z. İlkgelen). İstanbul: Pozitif Yayınları.

Marcuse, H. (1997). Tek Boyutlu İnsan (çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

Marx, K. (2011). 1844 El Yazmaları: Ekonomi Politik ve Felsefe (çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.

Mills, C. W. (2007). Toplumbilimsel Düşün (çev. Ü. Oskay). İstanbul: Der Yayınları.

Pappenheim, F. (2002). Modern İnsanın Yabancılaşması: Marx’a ve Tönnies’ye Dayalı Bir Yorum (çev. S. Ak). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Polama, M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları (çev. H. Erbaş). Ankara: Gündo-ğan Yayınları.

Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (çev. Ş. S. Kaya). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Seeman, M. (1959). On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24 (6), 783-791.

Simmel, G. (2012). Modern Kültürde Çatışma (çev. T. Bora & N. Kalaycı & E. Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.

Slattery, M. (2014). Sosyolojide Temel Fikirler (çev. Ö. Balkız & al). Bursa Sentez Yayıncılık.

Swingewood, A. (2010). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (çev. O. Akınhay). İstan-bul: Agora Yayınları.