The Philosophy of Self or Truth

Mehmet Kasım Özgen
1.631 480

Abstract


What is meant by the ‘I’ is the philosophy that places the ‘I’ in the center and has a reflectional view on the ‘I’. This article deals with the differences between the philosophy of the ‘I’ in the West and the philosophy of the ‘Truth’ in the East. The person who approaches to the ‘I’ will also approaches to the ‘Truth’ or vice versa. In the modern point of view, modern ‘I’ is not innate. It is something man made, a result of human intention and decision and something invented. Individuals brought up with this kind of view point are never a real ‘I’ and can never be because human beings in modern communities places themselves in the centre of attention according to how they consider themselves important. However, the method pioneered by Fichte focused on the action rather than the thought. In the western philosophy, Fichte is an exceptional philosopher who created this point of view. He placed the action and existence before the thought. In addition to this, in the mystic philosophy, he always tried to warn the humanity to be careful about distinguishing the ‘Real I’ from all the other ‘I’s. The philosophy of “I am the Truth” is both a philosophy of the ‘I’ and the ‘Truth’. The dissolution ‘I’ is equal to permanency of the ‘Truth’. The permanency of the ‘I’ is the hidden ‘Truth’.

Keywords


Philosopy of self, philosophy of truth, Mansur al-Hallaj, I am the Truth, Fichte.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18491/bijop.62643

References


Aristoteles (2011). Ruh Üzerine (çev. Z. Özcan). Ankara: Birleşik Yayıncılık.

Attar, F. (2006). Mantıku’t-Tayr (çev. Y. Kececi). İstanbul: Kırkambar Yayınları.

Ayni, M. A. (2000). Tasavvuf Tarihi. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Berkeley, G. (1986). İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine (çev. H. Turan). Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Bursevi, İ. H. (2013). Şerh-i Rümuzat-ı Hacı Bayram Veli. İstanbul: Tasavvuf Yayın-ları.

Bursevi, İ. H. (2012). Çıktım Erik Dalına. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.

Cevizci, A. (2014). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları.

Cili, A. (2011). İnsan-ı Kamil (çev. H. Kılıç). İstanbul: Kurtuba Yayınları.

Curcani (1431). Kitabu’t Ta’rifat. Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye.

Cüneyd Bağdadi (1985). Cüneyd-i Bağdadi ve Eserleri (haz. S. Ateş). İstanbul: Yeni Ufuklar Yayınları.

Daye, N. (2013). Mirsadu’l-Ibad (çev. H. Uygur). İstanbul: İlk Yayınları.

Descartes, R. (1980). Metod Üzerine Konuşma (çev. M. Karasan). Ankara: M.E.B. Yayınları.

İbn Sina (1983). El-İşarat ve’t-Tenbihat (tahk. S. Dünya), Kahire.

Gazali (1980). Kimya-yı Saadet (çev. Yavuz). İstanbul: Çile Yayınları.

Gazali, (2010). Tasavvufun Esasları (çev. R. Yıldız). İstanbul: Dehliz Yayınları.

Goethe, J. W. (2011). Faust (çev. İ. Cankorel). İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Gölcük, Ş. (1979). Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri. İstanbul: Kayıhan Yayınları.

Guıgnon, C. (2004). On Being Authentic. New York and London: Routledge.

Farabi (1990). El-Medinetü’l-Fazıla (çev. A. Arslan). Kültür Bakanlığı Yayınları.

Farabi (1949). Kitab Ara Ehli’l-Medineti’l-Fadıla. Kahire.

Farabi (1927). Kitabu’t-Tenbih ala Sebili’s-Saade. Haydarabad.

Fichte, J. G. (2011). Fichte (haz. A. Topakkaya). İstanbul: Say Yayınları.

Fichte, J. G. (2006). Alman İdealizmi: Fichte (çev. E. A. Kılıçaslan, G. Ateşoğlu). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Hacı Bektaş Veli (2007). Makalat (haz. A. S. Aykut). İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Hawk, R. (2012). Ben (çev. T. Er). İstanbul: Okyanus Yayınları.

Heıdegger, M.(2014). Metafiziğe Giriş (çev. M. Keskin). İstanbul: Avesta Yayınla-rı.

Hume, D. (1986). İnsan Zihni Üzerine Bir İnceleme (çev. S. Evrim). Ankara: M.E.B. Yayınları.

Husserl, E. (2010). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (çev. H. Tepe). Ankara: Bilge Su Yayınları.

Huxley, A. (2012). Kadim Felsefe (çev. M. Yetkin). İstanbul: İthaki Yayınları.

Izutsu, T. (2002). İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler (çev. R. Ertürk). İstan-bul: Anka Yayınları.

Izutsu, T. (1966). A Comparative Study of the Key Philosophical in Sufism and Toaism. Tokyo: Iwanami Shoton.

İbn Arabi (2009). Varlık, Yokluk ve Nefsin Mertebeleri (şerh. M. E. Erbili). İs-tanbul: Hayy Kitap.

İbn Arabi (1988). El-Hikemu’l-İlahiyye. Kahire.

Kant, I. (1980). Pratik Aklın Eleştirisi (çev. M. Tunçay). Ankara: Hacettepe Üni-versitesi Yayınları.

Kaşani (2010). Tasavvufun Ana Esasları (çev. H. Uygur). İstanbul: Kurtuba Yayın-ları.

Konevi (2004). Tasavvuf Metafiziği (çev. E. Demirli). İstanbul: İz Yayıncılık.

Konevi (2014). Vahdet-i Vücut ve Esasları (çev. E. Dumanlı). İstanbul: Kapı Yayın-ları.

Kuşeyri (2003). Kuşeyri Risalesi (çev. S. Uludağ). İstanbul: Dergah Yayınları.

Kübra, N. (2010). Tasavvufta On Esas: Usulü’l-Aşere Şerhleri (haz. S. Gökbulut). İstanbul: İnsan Yayınları.

Leibniz, G. W. (2011). Monadoloji (çev. D. Çetinkaya). İstanbul: Pinhan Yayınla-rı.

Massignon, L. (2006). Hallac-ı Mansur’un Çilesi (çev. İ. Birkan). Ankara: Ardıç Yayınları.

Münevver, M. (2003). Tevhidin Sırları (çev. S. Uludağ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Nietzsche, F. (2007). Zerdüşt Böyle Buyurdu (çev. S. Irmak). Ankara: Elips Yayınları.

Öztürk, Y. N. (2007). Hallac-ı Mansur. İstanbul: Yeni Boyut Yayınları.

Plotinus (2011). Dokuzluklar (çev. Z. Özcan). Ankara: Birleşik Yayıncılık.

Rilke, R. M. (2007). Çünkü Zordur Sevgi (çev. K. Şipal). Ankara: Cem Yayınları.

Rousseua, J. J. (2002). Yalnız Gezerin Düşleri (çev. H. F. Nemli). İstanbul: Ayraç Yayınları.

Sadık, M. (2013). Risale-i Mahbub. İstanbul: Tasavvuf Yayınları.

Schelling, F. W. (2006). Schelling: Yaşamı, Felsefesi, Yapıtları (haz. Ö. N. Soykan). İstanbul: MVT Yayıncılık.

Sühreverdi (2011). Avarifü’l-Mearif (çev. D. Selvi). İstanbul: Semerkand Yayınları.

Şebusteri (2011). Gülşen-i Raz (çev. A. Gölpınarlı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Şeyh Bedreddin (2013). Varidat (haz. R. Yananlı). İstanbul: Tasavvuf Yayınları.

Taylor, C. (1989). Sources of the Self. Cambridge: Harvard University Press.
© Beytulhikme Philosophy Circle