Balkan Savaşları İle İlgili Destan ve Ağıtlarımız

Mehmet Emin Ertan
2.275 1.051

Öz


XV-XVII. Yüzyıllarda Balkanlar?da, Avrupa kıtasında fetihlerde bulunan Osmanlı Devleti fethedilen yerlere önemli ölçüde (Türk-Müslüman) asker nüfus görevlendirerek beldenin savunmasını temin etmiştir. Yapılan fetihler halka mal olmuş, birçok destanlar yazılmıştır. Zamanla elden çıkan şehir ve kaleler sebebiyle milletimize (devletimize) onulmaz yaralar açılmış, sel gibi gözyaşları akmıştır! Bu makalenin amacı: Budin, Girit, Hanya gibi şehir, kale ve adaların fetihlerinde halkın sevincini, edebiyatımıza yansımasını, yenilgiler sebebiyle kaybedilişlerini şahitlerinin ağzından, sebep ve sonuçlarını dikkate alarak edebiyatımıza yansımalarını aktarmaktır. Sosyal bir oluşum olan savaşların topluma getirdiği yük ve acıları gözler önüne sermektir. Günümüze kadar bu konuda yazılan yazıların geneli kahramanlık ve zaferler hakkında olduğu için: kaybedilen savaşların acısı içimizde kalmış, hapsedilerek gün yüzüne çıkarılmamıştır. Yazılmış oldukları halde bunları “sözlü edebiyat” olarak görüp, unutulmaya terk etmek kadirşinaslık olmayacaktır. Gayemiz, bu acılara parmak basmak, felakete uğrayan insanların ıstırabını (kendi ağızlarından) dile getirmek, edebiyatımızın bu konuda ne derece duyarlı olduğunu belirlemektir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


A.M.A., (1969), Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms, Chicago, ILL: American Marketing Association.

Barutçugil,İ., (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayıncılık.

Chang, Y. H. ve Chen, F.Y., (2006), “Relational Benefits, Switching Barriers And Loyalty: A Stıdy Of Airline Customers İn Taiwan”, Journal Of Air Transport Management,

www.elsevier.com/locate/jairtraman

Cho, N., Park, S., (2001), Development Of Electronic Commerce User-Consumer Satisfaction Index (Ecusi) For İnterest Shopping, Industrial Management & Data Systems. Çoban, S., (2005),

“Müşteri Sadakatinin Kazanılmasında Veritabanlı

Pazarlamanın Kullanımı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19

Değermen,H. A., (2006), Hizmet Ürürnlerinde Kalite, Müşteri Tatmini ve Sadakati GSM Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul, Türkmen Kitabevi.

Eggert, A., Ulaga, W., (2002), Customer Perceived Value; A Substitute For Satisfaction İn Business Markets, Journal Of Business & Industrial Marketing.

Gerson, R. F. (1997) “Müşteri Tatmininde Süreklilik” Rota Yayınları, İstanbul.

Griffin,J., (1995), Customer Loyalty, New York, Lexington Books.

Güngör, M., (1998), “Satış Sonrası Müşteri Hizmetlerinde Kalite” 7. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul.

Kandampully, J., (1998), “Service Quality To Service Loyalty”, Total Quality Management, Vol.9, No:6.

Kim, M. K., Park, M. C. ve Jeong, D.H., (2004), “Theeffect Of Customer Satisfaction And Switching Barrier On Customer Loyalty İn Korean Moble Telecommunication Services”, Telecommunications Policy.

Lalonde, B. J. ve Zinszer, P. H., (1976), Customer Service: Meaning and Measurement (Chicago: National Council of Physical Distribution Management.

Michaud, L. “How To Six Key To True Client Loyalty”

Murphy ve Wood, (2005), Logistics and Supply Chain Management., Creating Value Added-networks, Third Ed., Harlow, England; FT Prentice Hall

Naumann, E., (1996), Creating Product Strategies, Boston, İnternational Thomson Business Pres

Odabaşı, Y., (2006), Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstanbul, Sistem Yayıncılık.

Oyman,M. (2002); “Müşteri Sadakati Sağlamada Sadakat Programlarının Önemi”, Kurgu Dergisi, Sayı 19

Özgören, F., (2012), Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:2.

Walters, G., Bergiel, B.J., (1989), Consumer Behavior: A Decision Making Approach, South Western Publishing.

www.tuik.gov.tr [25.02.2014] 1987.

Gürgânî, Fahreddin, Vis u Ramin, (nşr. Mücteba Mînovî), Tahran, 1314

Huart, “Ebu Kâlicâr”, İ.A,MEB. Yay. c.IV, İstanbul 1979. s.33

İbnü‟l Esir, El-Kâmil fi’t-Tarih (Tercüme: Abdülkerim Özaydın), c. IX, İstanbul 1987.

İbnü‟l-Adîm, Bugyetü’t Taleb fî Tarihi Haleb: Selçuklularla İlgili Hal Tercümeleri,(yay: Ali Sevim), TTK, Ankara 2011.

İbn Tiktaka, El-Fahri. Beyrut, 1966

Köymen, Mehmet Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul 1976.

_____________, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK, Ankara 2004.

_____________, Köymen, “Selçuklu Tarihinin Devirlere Taksimi Meselesine Dair”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, c. II, sayı:2, 1964, ss.83-88.

Kurtuluş, Rıza, “Cürcân”, DİA, İSAM yayınları, c. VIII, İstanbul 1993, s.131-132.

Mâferruhi, Kitâbu Mehâsin-i İsfahan, (nşr: Seyyid Celalüddin Huseyni), Tahran 1312/1933

Merçil, Erdoğan, “Ziyariler”, DİA, İSAM yayınları, c. XLVI, İstanbul 2013, s.498-499.

______________,"Büveyhiler", DİA, İSAM yay.,c. VI, İstanbul 1995, s.496-500.

______________,”Besasiri”, DİA, İSAM yay., c. V, İstanbul 1992, s.528-529.

______________, Atabegleri: Salgurlular, 2. Baskı, TTK, Ankara 1991.

Mirhond, Ravzatu’s-safâ (neşr. Abbâs Zeryâb), c.II, Tahran 1358

Nâsır-ı Hüsrev, Sefername, (çev: Abdülvehap Tarzi), MEB, 2. Baskı, Istanbul 1967

Özaydın, Abdülkerim ve diğerleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir 2013.

Özgüdenli, Osman Gazi, Selçuklular: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi I, İstanbul 2013.

_____________, Turco-İranica: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, Kaknüs Yayınları İstanbul 2006.

Ravendi, Muhammed b. Ali b. Süleyman, Rahat-üs-Sudur ve Ayet-üs, Sürur (çev: Ahmed Ateş), c.I, TTK, Ankara 1999.

Sadruddin El-Hüseyni, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye (Terc.Necati Lügal), Ankara 1999.

Sıbt İbnu‟l- Cevzi, Mir’âtü’z-Zamân Fi Tarihi’l-Âyân’da Selçuklular, (Seçme, Tercüme ve Değerlendirme: Ali Sevim), Ankara 2011.

Yazar, Nurullah “Büyük Selçuklular Zamanında İsfahan‟ın Durumu”, Journal of Islamic Research, 1(24), 2013, ss.25-38.

Zettersteen K.V., "Büveyhiler", İA, MEB yay.,c. II, İstanbul, 1964, s.843-845. Nef‟i, Haz. Abdülkadir Karahan, Nef’i Divanı’ndan Seçmeler, Kültür ve Turizm Bak.

Yay. Milli Eğitim Basımevi 1972.

Öztelli, Cahit, 250 Yıllık Bir Savaş Türküsü, Derleme.

Peçevi, İbrahim, Peçevi Tarihi, Haz: Bekir Sıtkı Baykal, Kültür ve Turizm Bak. Yay. Ank.1982

Saral, İsmail Tosun, Kalelerden Budin Kalesi’nin Kaybı, Anonim Derleme.

Timurtaş, Faruk Kadri, Tarih İçinde Türk Edebiyatı Tarihi, Vilayet yayınları, İst. 1981.

Uyanık, Fatma Sara, Kırklareli Sosyal Bilimler Enst., Divan Edebiyatında İki Büyük Hanım Şair Hubbi ve Mihri Hatun. .

KUTSAL BİR FENOMEN OLARAK YAHUDİLİK,

HIRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET’TE GÜVERCİN

Orhan Yılmaz, Füsun Coşkun, Mehmet Ertuğrul

Özet: Bu çalışmada güvercinin dinler ve dini uygulamalardaki önemi

açıklanmaya çalışılmıştır. Güvercinin günümüzden yaklaşık olarak 6.500 yıl önce

evcilleştirildiğine inanılmaktadır. Aradan geçen bu uzun dönem boyunca güvercin insan

için önemli bir iletişim aracı idi. Mektupla haberleşme keşfedilene kadar, haberleşme için

en önemli bir iletişim aracı güvercin idi. Bu nedenle güvercin insan hayatında önemli

etkilerde bulunmuştur. Güvercin ile ilgili bazı bilgilere Tevrat, Eski Ahit, İncil, Kuran

gibi tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında, kutsal mekânlarda, ölüm ruhu olarak

masallarda ve Alevi-Bektaşi geleneğinde rastlanabilir. Güvercinin Yahudilik,

Hıristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinlerde önemli bir evcil hayvan ve varlık olarak

görüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Anahtar sözcükler: Güvercin, Kutsal Nesne, Tek Tanrılı Din, Dini Uygulama,

Alevi-Bektaşi Geleneği.

PİGEON AS A HOLY PHENOMENON IN JUDAISM,

CHRISTIANITY AND ISLAM

Abstract: In this study importance of pigeon in religions and religious practices

was tried to be explained. It is believed that the pigeon was domesticated about 6.500

years ago. During this long period pigeon was an important communication tool in human

life. Until communication by letter was invented, pigeon was the most important

communication tool for human. Because of this reason, pigeon has an important effect on

human life. Some evidence related to pigeon can be seen in the books of Torah, Old

Testament, Bible, Quran of monotheistic religions, monotheistic religion practices, holy

buildings, tales as death spirit and Alevi-Bektaşi tradition. It can be said that pigeon is an

important domestic animal and a holy creature in monotheistic religions of Judaism,

Christianity and Islam. Journal Doru, Nesim,Süryanilerde Mistik (Tasavvufi) Düşünce (Doğudan Batıya

Köprü: Süryaniler).Dipnot Yayınları, İstanbul.2007. Ergun, Sadettin Nüzhet, Bektaşi Şairleri.Devlet Matbaası, İstanbul.1930. Genç, Köksal, Sözel Dünya‟dan Sanal Dünyaya Bir İletişim Hiyerarşisi:

Mektup – E-Post – Msn. Milli Folklor Dergisi, 19 (75), 2007. Gökbulut, Güler Özden, Hasan Dede ve Hasan Dede Türbesi. Gazi

Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, 9, 1999. Gültekin, R. Eser, Antik Smyrna Kenti‟nin Koruyucusu St. Polycarp

Adına Yapılan Bir Kilise: “St. Polycarp”. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Dergisi, 4, 2003. Gündoğdu, Hamza, Tokat‟tan Birkaç Figürlü Kabartma Hakkında. Atatürk

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 13, 2004. Karasoy, Yakup,Siracü‟l-Kulub ve Eserdeki Hayvan Tespihleri. Türkiyat

Araştırmaları Dergisi, 19, 2006. Kaya, Lütfiye Göktaş, Alevi Bektaşi Kültüründe “Kırkbudak” Üzerine.

Hacı Bektaş Veli Dergisi, 40, 2006. Kaya, Muharrem, Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av.

ActaTurcica, 1 (1), 2009. Kiraz, Celil,Beyzavi Tefsirinde İşarı Yorumlar ve Muhtemel Kaynakları.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 2009. Ocak, Ahmet Yaşar,Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri.