BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ:KUREYŞ LEHÇESİ Mİ KUREYŞ AĞZI MI?

Necdet Karakaya
1.855 959

Öz


Lafızların sistemli ve belli bir mantık örgüsü içinde kullanımı şeklinde tanımlanabilecek olan dil, kendi içinde lehçe, şive ve ağızlara ayrılır. Kur’an-ı Kerim’in dili olan Arapça da bu genel kaideden hariç değildir. Kur’an’ın farklı lehçe ve ağızları kullandığı gerçeğine rağmen ??? ???? veya ???? ???? isim tamlamasının her yerde ve bağlamda “Kureyş Lehçesi” olarak dilimize tercüme edilmesi bu temel farkların nazar-ı dikkate alınmadığını ve bunun bir galat-ı meşhur olarak kullanıldığını göstermektedir. Oysaki bu isim tamlamaları Arapça kaynaklarda bulunduğu bağlamlarda bazen lehçe, bazen şive bazen de ağız anlamında kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Dil, Lehçe, Kureyş Lehçesi, Ağız, Yedi Harf

Tam metin:

PDF

Referanslar


-Kur‟an-ı Kerim

- Ahmed b. Hanbel, Müsned, DaruSahnun ve Çağrı Yayınları, Tunus&İstanbul, 1992.

- Aksan, Doğan,Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara, 2009.

- Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekr el-Kurtubî, el- Câm'iliahkami'l-Kur'ân, (Thk: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî), Muessesetu'r- Risâle, Beyrut, 2006.

- Ebu'l-Feth Osman b. Cinnî, el-Hasâis, thk. M. Ali Neccar, Daru'l- Kutubi'l-Mısriyye, Mısır, trs.

- el-Feyûmî, el-Misbâhu'l-Munîr, Thk. Abdulazîm eş-Şenâvî, Daru'l- Me'arif, Kahire, Tsz.

- Furat, Ahmed Suphi, Arap Edebiyatı Tarihi, EFD Yayınları, İstanbul, 1996.

- el-İsfehânî, Ebu'l-Kasım Huseyn b. Muhammed b. el-Mufaddel er-Râğıb, Kitâbu'l-Mufredât fî Ğarîbi'l-Kur'an, Daru'l-Ma'rife, Beyrut,tsz.

- İbn-i Manzûr, Lisanu'l-'Arab, Thk. Abdullah el-Kebir, Daru'l-Me'arif. Tsz.

- el-Kalkaşendî, Subhu’l-‘Aşa, el-Matbaatu‟l-Emiriyye, Kahire, 1913.

- Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi -I Cahiliye Dönemi, Fenomen Yay. Ankara, 2009.

- Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Fâik fî Ğaribi'l-Hadis, Thk. Muhammed Ebu'l-Fadl ve Ali Muhammed el-Bucâvî, Daru İhyai'l-Kutubi'l- 'Arabiyye, 2. Baskı.

- Muhsin, Muhammed Salim, el-Muktebes minLehecati’lArabiyyetive’l- Kur’aniyyeti, MuessesetuŞebâbi‟Câmia, İskenderiye, 1986.

- Nihat M. Çetin, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Arap Maddesi.

…..Eski Arap Şiiri, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011.

- Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemuKebâili'l-Arab, Müessesetu'r-Risâle, Beyrut, 1982, 3. Baskı.

- Riyad Kerim, Muhammed, el-Muktedeb fî lehecâti'l-'Arab, Mısır, 1996.

- Sa'duddinMes'ud b. Ömer et-Taftazanî, el-Mutavvel, el-Matbaatu'l- Amire, İstanbul, 1309.

- http://tr.wikipedia.org/wiki/Sami_dil_ailesi (14.11.2013. 13:59)

http://www.turkcebilgi.com/soru/13532/dil-anlatim-dersi-icinsive-agiz

ne-demek, 03.08.2012.