Ermeni Diasporasında Halep Ermenileri Ve Kimlik İnşaası

Özgür Sarı
1.957 1.204

Öz


Suriye Halep’te yaşayan Ermeniler, günümüzde nüfusları açısından Ermeni Diasporası içerisinde en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar. Sözde soykırım hakkındaki düşünceleri ve Türkiye’ye olan bakış açıları, azınlığa mensup kişilerle yapılan mülakatlarla öğrenilmeye çalışılmıştır. Kendi kimliklerinin inşasında öteki olarak Türk kimliğinin ve sözde soykırım mitinin rolü bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Suriye halkının doğal bir parçası olarak görülmediklerinden, Suriye ulus kimliğinden bağımsız kendi kimliklerini inşa edebilmek için özerk bir alan yaratabilmişlerdir. Sözde soykırım kimliklerinde önemli bir yer tutsa da Türkiye ile olan yakın ekonomik ve sosyal ilişkileri sebebiyle, diasporadaki Fransa ve ABD’deki gibi diğer Ermenilere nazaran Türkiye’ye daha olumlu yaklaşmaktadırlar.

Anahtar kelimeler


Etnik Kimlik, Öteki, Diaspora, Ulusal Kimlik

Tam metin:

PDF