ETKİLİ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

Erhan GÖRMEZ
3.416 2.136

Öz


Bireyin medya araçlarına olan ilgisi okul çağından önce başlayıp yaşamının sonuna kadar devam etmektedir. Yaşam serüveni içinde bireyin medyanın sunduğu fırsatlardan daha iyi faydalanmalarına imkan tanıyıp aynı zamanda onları medyanın neden olduğu risklerden korumanın yolu medya okuryazarlığı eğitimidir. Bu açıdan, ülkemizde ikinci kademeden itibaren seçmeli dersler kapsamında verilmeye başlanan medya okuryazarlığı dersinin eğlendirici, tatmin edici ve eğitici uygulamalarıyla verilmesinin önemi daha da çok artmaktadır. Etkili bir medya okuryazarlığı dersinde öğrencilere analiz yapmayı, değerlendirmeyi ve çeşitli formlardaki araçlarla iletişime geçmeyi öğretmek için çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Öğrencilerin etkin katılımına dayalı bu uygulamalar kaliteli bir medya eğitiminin temelini oluşturur. Ortaokullarda, medya eğitimi faaliyetlerini tanımlamada ciddi sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bunun temel nedeni, medya öğretmenlerinin güncel sınıf içi uygulamaları hakkında çok az şey biliyor olmaları inancıdır. Uzmanlar medya eğitimi aktivitelerinin detaylarına ışık tutan kaliteli metotların uygulandığı doğal çalışmaları savunmaktadırlar. Bu çalışmamızda, medya eğitimcilerinin sınıf ortamında rahatlıkla uygulayabilecekleri etkili medya eğitimi aktivitelerini incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, Seçmeli Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Medya Okuryazarlığı Uygulamaları


Anahtar kelimeler


Medya Okuryazarlığı, Seçmeli Medya Okuryazarlığı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ankaralıgil, S.Y. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde medya

okuryazarlığı ve eleştirel düşünme üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bowker, J. (1991). Secondary media education: a Curriculum statment. London: media awareness network.

CML (2005). A Framework for learning and teaching in a media age. http://www.medialit.org/sites/default/files/01_MLKorientation.pdf adresinden 22 Mart 2012’de alınmıştır.

Derelioğlu, Y. (2004). Üniversite öğrencilerinde eleştirel düşünme ile denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Feuerstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking. Journal of Educational Media, 24 (1), 43-54.

Hart, A. and Benson, T. (1996). Researching media education in English classrooms in the UK. Journal of Educational Media, (22), 1.

Kellner, D. And Share, J. (2005). Toward critical media literacy: Core concepts, debates, organization, and policy. Discourse: Studies in the cultural politics of education, 26 (3), 369-386

Media Awareness Network (2005b). Young Canadians in wired word phase II. student report/full/YCWWII-student-survey.pdf, adresinden 20 Mart 2012’de alınmıştır.

Oxstrand, B. (2009). Media literacy education- A discussion about media education in the Western countries, Europa and Sweden.Nordmedia09 conference in Karlstad University, August 13-15 RTÜK (2012a). Medya okuryazarlığı çalıştayı başladı. http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=7f5f96f6- f1a9-429d-a41c-19bad60002f3 adresinden 23 Haziran 2013’de alınmıştır.

RTÜK (2007b). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr adresinden 18 Temmuz 2013’de alınmıştır. SETA. (2012). Türkiye’nin en büyük gençlik araştırması 13 http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx? Adresinden 2012’de alınmıştır. Ekim

Sezer, N. S. (2011, Ekim). İlköğretim okullarında medya okuryazarlığı dersinin yaygınlaştırılması paneli, Ankara

Şeylan, S. (2008). Medya okuryazarlığı ders uygulamalarında dünya üzerinde görülen aksaklıklar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Thoman, E. and Jolls T. (2005). Literacy for the 21 st centruy, center for media literacy.

UNESCO (2006). A Kit for Teachers, Students, Parents and Professionals. In Frau-Meigs Divina (Eds.), Media Education UNESCO, L’exprimeur - Paris

Wornop, C. (1999). Screening images: İdeas for media education. Mississauga:

Wright communications.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin