BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU'L-Fİ’E FÎ ŞERHİ'L-‘AVÂMİLİ'L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Muhammed ÇETKİN
2.265 2.229

Öz


Bedruddin el-'Aynî ve Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'l-mi’e’si adlı bu çalışmada Bedruddîn el-‘Aynî'nin hayatı, eserleri ve ilmî kişiliğinden söz edilmiştir. Sonra ‘Avâmil adlı eserlerden bahsedilmiş, daha sonra Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'l-mi’e ele alınıp konusu, muhtevası, metodu ve kaynakları hakkında bilgi verilmiş, eserin mevcut yazma nüshalarının tavsifi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bedruddin el-'Aynî, kritik, ‘Avâmil


Anahtar kelimeler


Bedruddin el-'Aynî, kritik, ‘Avâmil

Tam metin:

PDF

Referanslar


el-‘Aynî, Mahmûd b. Ahmed, ‘İkdu'l-cumân fî târîhi ehli'z-zamân, (648- 707/1250-1307 yılları), nşr. Muhammed Muhammed Emîn, Kahire 1407/1987.

____________, İ‘râbu'l-‘Avâmil, Fatih Ktp., nr. 5105.

____________, ‘Umdetu'l-kârî, nşr. Muhammed Munîr ed-Dımaşkî, Kahire 1348.

____________, es-Seyfu'l-muhenned fî sîreti'l-Meliki'l-Mu’eyyed, Kahire

Abidin, Adile, “Aynî’nin Hayatı ve İkdu’l-cumân’ında Osmanlılara Ait olan Malumatın Tedkiki”, Tarih Semineri Dergisi, sayı II, İstanbul 1938.

Akgündüz, Ahmed – Öztürk, Said, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999.

el-Bağdâdî, İsmâ‘îl Paşa, Îżâhu'l-meknûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1945-47.

el-Birgivî, Takiyyuddîn Mehmed, ‘Avâmil, nşr. Nevzat H. Yanık-Kenan Demirayak-Mustafa Kılıçlı-M. Sadi Çöğenli, Erzurum 2000.

____________, el-‘Avâmil, İstanbul 1325.

Ma‘tûk, Sâlih Yûsuf, Bedruddîn el-‘Aynî ve eseruhû fî ‘ilmi'l-hadîs, Beyrut 1987.

Brockelmann, Carl, GAL= Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943- 1949.

____________, GAL Suppl.=Geschichte der Arabischen Litteratur Supplement- band, Leiden 1937-1942

Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333.

el-Curcânî, ‘Abdulkâhir, el-‘Avâmilu’l-mi’e, Bulak 1247.

Çetkin, Muhammed, Bedruddîn el-‘Aynî ve Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmi- li'l-mi’e’si, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Erzurum 2003.

Demirkent, Işın, “Haçlı seferleri kaynaklarının büyük külliyatı”, Belleten, LIV, sayı 210, s. 870, Ankara 1990.

Durmuş, İsmail, “el-‘Avâmilu’l-mi’e”, DİA, IV, 106-107, İstanbul 1991.

Gaziantep İl Yıllığı, Ankara 1969.

İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddîn Ahmed b. ‘Alî, İnbâ’u'l-Şumr bi- enbâ’i'l-‘umr, nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevi ve Muhammed Sâdıkuddîn el- Ensârî, Beyrut 1967.

____________, İntikâdu'l-i‘tirâż, nşr. Hamdî Abdulmecîd es-Silefî ve Subhî es-Sâmerrâ’î, Riyad 1993.

İbnu'l-‘İmâd, Abdulhayy, Şezerâtu'z-zeheb, Beyrut, tsz.

Kallek, Cengiz, “el-Hidâye”, DİA, XVII, 471, İstanbul 1998.

Kandemir, M. Yaşar, “el-Câmiu’s-Sahih”, DİA, VII, 120-121, İstanbul

Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn ‘an esâmi'l-kutub ve'l-funûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1971.

Kehhâle, ‘Omer Rıża, Mu‘cemu'l-muellifîn, Dımaşk 1957-1960.

Koçkuzu, Ali Osman, “Aynî Bedreddîn”, DİA, IV, 271, İstanbul 1991.

Kufralı, Kasım, “Birgivî”, İA, II, 634 İstanbul 1979.

Marçais, “Aynî”, İA, II, 70, İstanbul 1979.

Mecelletu Kulliyeti'ş-şerî‘a bi-Câmi‘ati'l-Melik ‘Abdil‘azîz, sayı 2, Mekke 1397 h.

Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Muerrihûn fî Mısr fi'l-karni'l-hâmisi ‘aşrete, Kahire 1954.

Özel, Ahmet, “Hanefi Mezhebi”, DİA, XVI, 26, İstanbul 1998.

Sakallı, Talat, Aynî’nin Hadis Kültüründeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1987.

____________, Bedruddin Aynî, Ankara 1995.

____________, Hadis Tartışmaları (İbn Hacer- Bedruddîn Aynî), Ankara 1996.

es-Sehâvî, Şemseddîn Muhammed b. Abdurrahmân, et-Tibru'l-mesbûk fî zeyli's-sulûk, Bulak 1896.

____________, ed-Dav’u'l-lâmi‘, Mısır 1355.

Suyûtî, ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, Buğyetu'l-vu‘ât, Kahire 1924.

____________, Husnu'l-muhâdara fî ahbâri Mısr ve'l-Kâhire, nşr. Muḥam- med Ebu’l-Faḍl İbrâhîm, Kahire 1967.

eş-Şevkânî, Muhammad b. ‘Alî, el-Bedru't-tâli‘ bi mehâsini men ba‘de'l- karni's-sâbi‘, Kahire 1348.

Tomar, Cengiz, “İkdü’l-cümân”, DİA, XXII, 25-26, İstanbul 2000.

Yınanç, M. Halil, “Ayni”, İA, II, 71, İstanbul 1979.

Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, DİA, VI, 191, İstanbul 1992.

Ziriklî, Hayreddîn, el-A‘lâm, Kahire 1954.