ANTİK ÇAĞDA PAZARLAMA VE PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Serpil ÜNAL KESTANE
3.815 1.888

Öz


Tarih, birçok konuya ışık tuttuğu gibi, pazarlamanın geçmişi ile ilgili bilgilere de ulaşmamızı sağlayan önemli bir bilim dalıdır. Tarih incelendiğinde bugünün pazarlama kavram ve uygulamalarının temelini antikçağdaki faaliyetlerde görmek mümkündür. Antikçağda pazarlamanın, kavramsallaştırılması bağlamında pazarlama literatürüne atıfta bulunularak okunması yapılacaktır. Çalışmanın amacı, “kendi geçmişini bilmeyenler, hatalarını tekrarlamaya mahkûmdur” sözünün, pazarlama ilke ve kurallarına uygulanarak, doğruluğuna pazarlama bilimi açısından işaret edilmesidir. Çalışmanın önemi ise, antikçağda pazarlama konusunda yapılan ilk literatür taramalarından biri olmasıdır.
Çalışmada, literatür taraması tarih, arkeoloji ve pazarlama açısından imgelenmiştir. 20. yüzyıl öncesinde pazarlama konusuna ait kaynakların az olması, çalışmanın önemli bir kısıtıdır. Bu bağlamda ilk olarak, antikçağda pazarlama uygulamalarının ontolojik yapısı ve etkileri tartışılacaktır. İkinci olarak ise, konu pazarlama bileşenleri açısından ele alınacaktır. Antik çağdan günümüze pazarlama alanında nicelik ve nitelik olarak gelişme gösteren konular ile değişmeyen konuların kavramsal olarak epistemolojik, benzer ve farklı yönlerine ilişkin ipuçları işaret edilecektir.
Anahtar kelimeler: Pazarlama, Pazarlama Tarihi, Antik Çağ.


Anahtar kelimeler


Pazarlama, Pazarlama Tarihi, Antik Çağ

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altunışık, R., Ş. Özdemir ve Ö.Torlak (2006), Pazarlamaya Giriş, Birinci Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

Aktüre, Sevgi (1994), Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yayınları.

Aktüre, Sevgi (2003), Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yayınları.

Alexiou, Stylıanos(1991), Minos Uygarlığı, Çev: Elif Tül Tulunay, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Amelie, Kuhrt (2010), Eski Asur Tüccarları, Helen Parkinsand Christopher Smith, Ticaret, Tüccarlar ve Antik Kent, Çeviren: Ömür Harmanşah, Homer Kitabevi, İstanbul.

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) (2013), Definition Of Marketing, July.

Babacan, M.(2012). Nedir Bu Reklam?, İstanbul: Beta.

Bartels, Robert (1976), TheHistory Of Marketing Thought, Second Edition, Copyright Grid Colombus, Ohio.

Bilgin, Nahit (2004),Felsefeden Ekonomiye Antik Yunan Dünyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Doğan, İ.Banu (2008), Tarih Öncesinde Ticaret ve Değiş Tokuş, arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

Friedman, Hershey H. (1984), Ancient Marketing Practices: TheView FromTalmutic Times, Journalof Public Policy & Marketing, Vol.3, 194-204.

Jones, D.G. Brianand Eric H. Shaw (2006), A History of Marketing Thought, Handbook of Marketing, Editedby Barton Weitz & Robin Wensley, Sage Publications, London.

Kaçar, Turhan (2012), “Dünyaya İki Işık: Geç antik Çağ’da İran ve Roma”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl:15, Sayı: 61, Mayıs, Haziran, Temmuz.

Kobu, Bülent (1999), Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı araştırma ve Yardım Vakfı, Yayın No:4, Onuncu Baskı, İstanbul.

Kotler, Philip (2009), A’dan Z’ye Pazarlama, Pazarlamayla İlgilenen Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram, MediaCat Yayınları, İstanbul.

Kotler, Philip (1972), Pazarlama Yönetimi, Çözümleme, Planlama ve Denetim, I.Cilt,Çeviren: Yaman Erdal, Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:2, İstanbul.

Lawall, Mark (2010) Seramik ve Pozitivizme Yeniden Bir Bakış: Eski Yunan Taşımacılık Amforaları ve Tarih, Helen Parkinsand Christopher Smith, Ticaret, Tüccarlar ve Antik Kent, Çeviren: Ömür Harmanşah, Homer Kitabevi, İstanbul.

McNeill, William H. (2013), Dünya Tarihi, Çeviren: Alaeddin Şenel, 15. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

Odabaşı, Yavuz ve M.Oyman (2005), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Media Cat Yayınları, İstanbul.

Oluç, Mehmet (2006), Temel Pazarlama Kavramları, Birinci Baskı, Beta Yarınları, İstanbul.

Pirenne, Henri (2012), Ortaçağ Kentleri, Çeviren: Şadan Karadeniz, 12. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

Starr, Chester G. (2000), Antik Çağda Deniz Gücü, Çev: Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul.

Tanilli, Server (2001), Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, Adam Yayınları, İstanbul.

M.I.Finley (2006), Antik Çağ Ekonomisi, Çev: Hatice Palaz Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,İstanbul.

Whcherley, R.E. (1993), Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? Çev: Nur Nirven-Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/halkla_iliskil er/moduller/halkla_iliskiler_kavrami.pdf.

http://velicinar.blogspot.com.tr/2012/07/halkla-iliskilerin-tarihsel- gelisimi.html.

http://www.reklamuzmani.com/reklamin-tarihcesi/.

http://reklamgunlugu.wordpress.com/2010/01/27/reklamin-kisa-tarihi/