BİLGİ ATALETİ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN GİRİŞİMCİ DAVRANIŞ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Alptuğ AKSOY, Murat TÜRK
2.118 940

Öz


Bu çalışmada, bilgi ile ilgili sınıflandırmalar, bilginin üretim ve dönüşüm süreçleri, bilgi ataleti ve boyutları, örgütsel düzeyde öğrenme, örgütsel öğrenme süreçleri ve girişimci davranış konularına değinilmiş, Osmaniye İli Organize Sanayi Bölgesinde yönetici pozisyonunda çalışan işgörenler üzerinde bir anket çalışması yapılarak, yöneticilerin bilgi ataleti ve örgütsel öğrenme kavramlarına ilişkin tutumlarının arasındaki ilişkiye vurgu yapmak ve bu tutumların yine yöneticilerin göstermiş oldukları girişimci davranış düzeyleri üzerine olan yansımalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksat doğrultusunda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 91 firmadan toplam 117 tane farklı pozisyonlarda çalışan yöneticiye anket çalışması uygulanmıştır. Veri analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 18.0 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Bilgi ataleti, örgütsel öğrenme ve girişimci davranış kavramlarına ilişkin 8 faktörün içinde bulunduğu toplam 45 adet soruya ait olarak toplanan veriler değerlendirilirken bazı tanımlayıcı istatistiki metotlar (Yüzde, Frekans, Kümülatif Yüzde) güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmaya ait bulgular incelendiğinde; bilgi ataleti kavramının boyutu olan öğrenme ataleti ile girişimci davranış arasında çok zayıf, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu, fakat deneyim ataleti ile yöneticilerin göstermiş olduğu girişimci davranış tutumları arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Örgütsel öğrenme kavramına ait bilginin dışsal edinimi, bilginin içsel edinimi, bilginin dağılımı, bilginin yorumlanması ve örgütsel hafıza boyutları ile ankete katılan yönetici pozisyonundaki işgörenlerin girişimci davranış düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın son evresinde ise bilgi ataleti ve örgütsel öğrenmenin girişimci davranışa olan etki düzeyini test etmek üzere kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF