BİTLİS İLİ OTEL İŞLETMELERİNDEKİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞATIRMASI

GÜL GÜN
1.680 412

Öz


 

Günümüz örgütlerinin belirledikleri hedeflere ulaşabilmek, etkin bir performans gösterebilmek çalışanlarının iş tatminini sağlamak ve böylece hizmet kaliteleri ile verimliliklerini arttırmak için gereksinim duydukları faktörlerin başında “insan faktörü” gelmektedir. İnsanlar, kendilerinin duygu ve düşüncelerine değer verildiği, temel ihtiyaçlar ile gelişim ihtiyaçlarının karşılandığı, yetki kullanarak işletmelerin başarısında etkili oldukları, kendi motivasyon profillerine göre ödüllendirildikleri ortamlarda çalışmak isterler Başarılı ve sonuç almış, verimliliği sağlamış işletmeler, iş görenlerinin, duygu, düşünce, temel ihtiyaçlarına ve inançlarına önem veren işletmeler olduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı, Bitlis ili otel işletmelerinde çalışanların motivasyon seviyelerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, görev basamağı) açısından belirlemektir. Bitlis ili otel işletmelerindeki personelin genel olarak motivasyon seviyelerinin iyi olduğu aynı zamanda yöneticilerin çalışanlara göre motivasyon seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler:  Motivasyon, otel işletmeleri, iş tatmini, işgören, verimlilik.

 

 

 


Tam metin:

PDF