OTEL İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİTLİS ÖRNEĞİ

Gül GÜN
2.156 781

Öz


Mobbing; “bir veya daha fazla kişinin, iş yerinden kaynaklanan çatışmaları normal yollardan çözemediklerinde, bir veya daha fazla kişiye karşı uzun süreli ve tekrarlayan düşmancıl tavırlar göstermesi ve kurbanların performans ve sağlıklarının olumsuz olarak etkilenmesidir. İşyerinde mobbing süreci çoğu kez işyeri içerisinde meslektaş ya da amirler ile yaşanan bir zıtlaşma sonrasında başlamakta ve güç gösterisine dönüşmektedir. Örgütlerde mobbing sonucunda iş tatminsizliği, işgören devir hızının artması, hatta hizmet kalitesinin düşmesi gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, hizmet sektörü işletmelerinde mobbing ve iş tatmini ilişkisini incelemektedir. Araştırma verileri Bitlis’te yer alan 3 ve 4 yıldızlı şehir otellerinin 99 çalışanından anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda Mobbing ve iş tatmini arasında negatif bir ilişki gözlemlenmiştir.


Tam metin:

PDF