TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Ali GÖÇER, Akife KURT
2.855 1.276

Öz


 Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanıp uygulamaya konulan ve 2015 yılında yeniden düzenlenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 6,7 ve 8. sınıf sözlü iletişim kazanımlarının SOLO Taksonomisi’ ne göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre incelenen 50 sözlü iletişim kazanımının 16’sı tek yönlü, 4’ü çok yönlü, 26’sı ilişkisel,7’si ise soyutlanmış yapıya aittir. Her üç sınıf düzeyi için ortak olan “Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır” kazanımı ayrı ayrı her sınıf için hem tek yönlü yapı hem de soyutlanmış yapı içerisine dâhil edilmiştir. Kazanımlara bakıldığında temsil gücü en yüksek basamağın ilişkisel ve tek yönlü yapıya; temsil gücü en az basamağın ise çok yönlü ve soyutlanmış yapıya ait olduğu görülmektedir. Sınıf seviyesi arttıkça tek yönlü, çok yönlü ve ilişkisel yapıya denk gelen kazanım sayısı azalırken soyutlanmış yapıya denk gelen kazanım sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SOLO taksonomisi, Türkçe dersi, öğretim programı, sözlü iletişim becerisi, kazanım.

 


Tam metin:

PDF