ULUS DEVLETİN OLUŞUMU VE SORUNLARI AÇISINDAN ALMANYA İLE FRANSA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Hakan ÖZDEMİR, Selahaddin BAKAN
3.265 3.836

Öz


Bu çalışmada ulus devletin oluşumu ve sorunları açısından Almanya ile Fransa’nın karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla sürdürülen çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle her iki ülkenin ulus devlet profili betimlenerek, bu ülkelerde ulus devletin tarihsel gelişimi ve sorunları ele alınmıştır. Daha sonra da ulus devletin oluşumu ve sorunları açısından iki ülke karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda şu bulgu ve sonuçlara erişilmiştir: Ulusal birliğini Fransa’ya göre daha geç tamamlayan Almanya, sorunlu ve çatışmacı bir ulus devlet yapısı ile etno-kültürel bir ulusallık anlayışına sahiptir. Bürokratik monarşinin siyasal ve ülkesel bir ulusallık anlayışını doğurduğu Fransa’da ise, kısmen asimilasyona dayanan, dengeli ve bütünleştirici bir ulus devlet profili hâkimdir. Parlamenter rejimi Fransa’ya göre yeni olan Almanya ile daha köklü olan Fransa, Avrupa bütünleşmesi fikrinin öncülüğünü ve destekçiliğini yapmıştır. Avrupa bütünleşmesi fikrinin en somut adımı olan Avrupa Birliği üyeliği de her iki ülkenin yönetsel yapısında daha demokratik ve serbestiyete dayanan değişikliklere yol açmıştır.

            Anahtar Kelimeler: Almanya, Fransa, Ulusçuluk, Ulus Devlet.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali (2006), Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, İstanbul: İmge Kitabevi.

AKTAŞ, Murat (2012), “Avrupa’da Milliyetçiliğin Yeniden Yükselişi ve Türkiye’nin AB’ye Üyelik Çabaları”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II Bildiriler Kitabı, Malatya: İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları; 820-834.

AKTÜRK, Şener (2006), “Etnik Kategori ve Milliyetçilik: Tek-Etnili, Çok-Etnili ve Gayri-Etnik Rejimler”, Doğu Batı, Sayı: 38, 23-53.

ALGANER, Yalçın, Müzeyyen Özlem Çetin (2007), “Avrupa’da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 285-309.

ALKAN, Haluk (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Başkanlık ve Parlamenter Sistemler Işığında

Yarı Başkanlık Sistemleri, İstanbul: Açılım Kitap Pınar Yayınları.

ASTER, Ernest Von (2004), Fransız İhtilâli’nin Siyasi ve Sosyal Fikirleri, (Çev. Şennur Şenel), Ankara: Phoenix Yayınevi.

BATAL, Salih (2010), “Almanya’da Yerel Yönetimler ve Türkiye Yerel Yönetim

Yapısı İle Mukayeseli Değerlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 147, 1-17,

http://www.mevzuatdergisi.com/2010/03a/03.htm, Erişim Tarihi: 28.08.2013.

BRUBAKER, Rogers (2010), Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, (Çev. Vahide Pekel), Ankara: Dost Kitabevi.

CANBOLAT, İbrahim S. (1994), Uluslarüstü Siyasal Sistem Avrupa Topluluğu –Avrupa Birliği- Örneği, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

CEVİZLİLER, Erhan, Ali Servet ÖNCÜ (2013), “Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa

Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, s. 1-38.

ÇAM, Esat (2000), Çağdaş Devlet Sistemleri, İstanbul: Der Yayınları.

DAVIS, James C. (2010), Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz İnsanın Hikâyesi, (Çev.) Barış Bıçakçı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

DOĞAN, Nejat (2011), “Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya’nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 1-19.

ERÇEL, Gazi (17.02.2012), “Kriz Milliyetçilik Duygularını Artırıyor”, http://www.haberturk.com/yazarlar/gazi-ercel/716744-kriz-milliyetcilik-duygularini-artiriyor, (Erişim Tarihi: 17.02.2012).

ERDENİR, F.H. Burak (2010), Avrupa Kimliği Avrupa Birliği’nin Yarım Kalan Hikâyesi, İstanbul: Alfa Yayınları.

FONTANA, Biancamaria (2010), “Napolyon İmparatorluğu ve Ulusların Avrupası”, (Çev. Rahmi Öğdül, Mesut Varlık), Anthony Pagden (Der.), Avrupa Fikri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 136-149.

FREI, Norbert (2005), Führer Devleti 1933-1945 Nasyonel Sosyalist Egemenlik, (Çev. Akın Kanat), İzmir: Politikus Yayınları.

GALLMEYER, Kerstin (2015), “Fransa ve Avrupa’da Aşırı Sağ Yükselişte”,

http://www.dw.com/tr/fransa-ve-avrupada-a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9F-y%C3%BCkseli%C5%9Fte/a-18917497, (Erişim Tarihi: 27.10.2016).

GIDDENS, Anthony (2005), Ulus Devlet ve Şiddet, (Çev. Cumhur Atay), İstanbul: Devin Yayınları.

GUIBERNAU, Montserrat, (1997), Milliyetçilikler 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, (Çev. Neşe Nur Domaniç), İstanbul: Sarmal Yayınevi.

HOBSBAWN, Eric J. (2009), Fransız Devrimi’ne Bakış İki Yüz Yıl Sonra Merseillaise’in Yankıları, (Çev. Osman Akınhay), İstanbul: Agora Kitaplığı.

KARLUK, Rıdvan S. (2003), Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

KAYNAR, Mete Kaan (2015), “Anayasa, Yasama, Yürütme ve Yargı”, Yüksel Taşkın (Ed.),

Siyaset, Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İstanbul: İletişim Yayınları.

KOÇ, Yıldırım (2010), “Sivil Faşist Hitler Seçimle Gelmişti”, http://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323637488a.pdf, (Erişim Tarihi: 26.08.2012).

KOÇDEMİR, Kadir (2004), Milli Devlet ve Küreselleşme Anlamı Değişen Sınırlar, İstanbul: Ötüken Yayınları.

LLOBERA, Josep R. (2007), Modernliğin Tanrısı Batı Avrupa’da Milliyetçiliğin Gelişimi, (Çev. Emek Akman, Ebru Akman), Ankara: Phoenix Yayınevi.

NAM, Mehmet (2012), “İşgalden İstiklale Cezayir”, Tarih Dergisi, Sayı: 55, s. 155-187.

NİTAS, Koraltay (2003 ), “Fransa Yönetim Sistemi”, Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetim, Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları, s. 201-278.

ORAN, Baskın (1997), Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği Kara Afrika Modeli, İstanbul: Bilgi Yayınları.

ORTAYLI, İlber (1981), İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

ÖZDEMİR, Hakan (2012), “Ulus Devlet ve Ulusçuluğun Küreselleşmeyle Etkileşimi: Vazgeçilemeyen Ulus Devlet, Yükselen Ulusçuluk”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, s. 39-59.

ROBERTS, J.M. (2010), Avrupa Tarihi, (Çev. Fethi Aytuna), İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

ROSKIN, Michael G. (2007), Çağdaş Devlet Sistemleri Siyaset, Coğrafya, Kültür (Çev.

Bahattin Seçilmişoğlu), Ankara: Adres Yayınları.

SAKLI, Ali Rıza (2012), “Fransa ve Almanya’da Uluslaşma Süreci ve Ulus Bilincinin Oluşumu”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 32, s. 1-19, http://www.akademikbakis.org/32/12.pdf, (Erişim Tarihi: 16.09.2012).

SAYARI, Sabri (2015), “Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri”, Sabri Sayarı ve Hasret Dikici

Bilgin (Der.), Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 123-143.

SCHULZE, Hagen (2005), Avrupa’da Ulus ve Devlet, (Çev. Timuçin Binder), İstanbul:

Literatür Yayınları.

SMITH, Anthony D. (2002), Ulusların Etnik Kökeni, (Çev. Sonay Bayramoğlu, Hülya Kendir), Ankara: Dost Kitapevi.

STATE, Paul F. (2010), A Brief History of France, New York: Facts on File Books.

SU, Ali Ercan (2006), “Eleştirel Teori Çerçevesinde Hegemonya ve Alt-Hegemonya: Almanya ve Japonya Örneği”, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

TANİLLİ, Server (2004), Dünyayı Değiştiren On Yıl Fransız Devrimi Üstüne (1789-1799), İstanbul: Adam Yayınları.

TANİLLİ, Server (2010), Uygarlık Tarihi, İstanbul: Yeni Gün Habercilik Basın ve Yayıncılık.

TATLICAN, İsa (19.01.2015), “Fransa’da Siyasette Müslümanlar Temsil Edilmiyor”,

http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/01/19/islamofobinin-hedefinde-turkiye-var (Erişim Tarihi: 16.02.2015).

TUNCER, Aziz (2012), “Federal Almanya’nın Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarının Oluşumundaki Etkisi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, s. 793-816.

UYSAL, Ceren (2001), “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 140-153.

ÜNVER-NOI, Aylin (2007), Avrupa’a Yükselen Millliyetçilik, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

WALLACE, William (2005), “Kurtuluş mu, Geri Çekilme mi? Batı Avrupa’da Ulus Devlet, 1945-93”, Peter Gowan, Perry Anderson (Der.), (Çev. Ali Çakıroğlu, Avrupa Sorunu, Avrupa Ne, Avrupalı Kim?, İstanbul: Aykırı Yayınları, s. 31-76.

YAYLA, Atilla (2014), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ankara: Adres Yayınları.

YAYLA, Atilla (2015), Siyaset Bilimi, Ankara: Liberte Yayınları.

YENGİN, M. Naci (2006), Türkiye’de Ulus Devletin Dinamikleri, İstanbul: Bir Harf

Yayınları.