ANALYSIS OF TEACHING HEALTH EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

Lİda FIALOVA
1.190 329

Öz


Abstract

The article deals with the new educational branch Health Education. The research aim was to compare knowledge of basic school pupils after attend of different teaching models. The combination of quantitative and qualitative methods was used in 7. (age 12 year) and 9. class (age 14 year). Researcher elaborate after entrance pupil´s questioning a set of didactic manuals on the topic of body care, self-concept, body self-concept and physical activity in education promoting health for the new school subject Health Education. After the practical application of these didactic manuals in the seventh grades of primary school, their effectiveness was verified through a final (output) questionnaire survey and made a comparison with the knowledge of pupils from the ninth grade. The results show significant improvement in pupils’ knowledge compared to the entrance questionnaire survey after regular lessons in duration half of year. The knowledge level after introducing the health topics in other subjects (the old teaching model) were significant lower.

Keywords: Body care, eating habits, physical activity, self-concept

Özet

İlkokulda Sağlık Eğitimi Öğretiminin Analizi

Araştırma, Sağlık eğimiyle ilgili yeni bir eğitim dalını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı farklı öğretim modelleri uygulanan ilkokul öğrencilerin bilgilerini karşılaştırmaktır. Nicel ve nitel yöntemlerinin bir kombinasyonu 7. (12 yaş) ve 9. sınıftaki (14 yaş) öğrencilerde kullanılmıştır. Araştırmacı yeni başlayan öğrencinin, yeni okuldaki sağlık eğitimi için sağlık eğitimini teşvik eden bir takım öğretici el kitaplarının temel konusu olan, eğitimde vücut bakımı, benlik kavramı, beden benlik kavramı ve fiziksel aktivite gibi konuları sorgulayarak didaktik bir manuel kullanmıştır. Bu öğretici kılavuzların ilkokulun yedinci sınıfında uygulanmasından sonra, etkinlikleri nihai bir anket yöntemi ile doğrulanmış ve dokuzuncu sınıftan öğrencilerin bilgisi ile karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçlar, yarıyıl boyunca düzenli derslere devam öğrencilerin bilgi düzeylerinde, okula girdikleri sırada uygulanan anketlerdeki bilgi seviyelerine kıyasla belirgin bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Diğer derslerde (eski öğretim modeli), sağlık konularını tanıttıktan sonraki bilgi düzeyi kaydadeğer şekilde daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Benlik kavramı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, vücut bakımı.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., Mužík, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

Hájková, L. (2012). Výchova ke zdraví na základní škole. Diploma thesis. Praha: UK FTVS.

Holčík, J. (2004). Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie Zdraví pro všechny v 21. století. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Holčík, J. (2009). Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD.

Langford, R., Bonell, CH., Jones, H. And Campbell, R. (2015). Obesity Prevention And The Health Promoting Schools Framework: Essential Components And Barriers To Success. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 12966-015-0167-7.

Maradová, E. (2007). Prevence dětské obezity jako součást výchovy ke zdraví na základních školách. Výživa a potraviny, 62(5), 68–71.

Maradová, E. (2008a). Education towards Health on the Way from the Framework Education Programme towards its Realization in School Practice. In E. Řehulka et al. (Eds.), School and Health 21 - Contemporary Discourse on School and Health Investigation (pp. 23–28). Brno: Masarykova univerzita.

Maradová, E. (2008b). Výchova ke zdraví v kurikulu školy jako výzva pro změny v edukační realitě. In T. Svatoš & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy – sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.

Mohammadi, N. K, Rowling, L., Nutbeam, D. (2010). Acknowledging educational perspectives on health promoting schools. Health Educ; 110(4), 240–251.

Murray, N. G., Low, B. J., Hollis, C., Cross, A. W., Davis, S. M. (2007). Coordinated School Health Programs and Academic Achievement: a Systematic Review of the Literature. J Sch Health; 77(9), 589–600.

Mužík, V. (2007). Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno: Paido.

Mužíková, L. (2010). Škola a zdraví 21. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita.

Peters, L., Kok, G., Ten Dam, G., Buijs, G., Paulussen, T. (2009). Effective elements of school health promotion across behavioral domains: a systematic review of reviews. BMC Public Health;9 (1):182. doi: 10.1186/1471-2458-9-182.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

SPE. (1995). Standard základního vzdělávání. Praha: Fortuna.

Taras, H., Potts-Datema, W. (2005). Obesity and Student Performance at School. J Sch Health; 75(8), 291–295.

Trudeau, F., Shephard, R. (2008). Physical education, school physical activity, school sports and academic performance. Int J Behav Nutr Phys Act.; 5(1),10.