POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C, HIV SEROPREVALANSI VE HEPATİT B AŞILANMA DÜZEYİ

Emel Kıyak Çağlayan, Nagihan Sarı, Çiğdem Kader, Mehmet Balcı, Mehmet Uyar, Levent Seçkin, Mustafa Kara, Neziha Yılmaz, Yaprak Üstün
1.253 278

Öz


Amaç: Çalışmada amacımız polikliniğimize başvuran jinekolojik ve obstetrik hastalarda HBsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV, ve Anti-HIV seropozitifliği ve aşılanma sıklığının belirlenme- sidir.
Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize başvuran 147 kadın hastada, yaş, gebelik durumu, gravida, parite ve düşük/ küretaj öyküsü sorgulanarak, bu değişkenlere göre HBsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği araştırıldı. Hastalara Hepatit-B aşılaması yaptırıp yaptırmadıklarına yönelik soruları içeren anket hastalara yüzyüze uygulandı.
Bulgular: Olgularımızdan 69 (%46.9) hasta jinekolojik nedenlerle, 78 (%53.1) hasta ge- belik takibi için başvurmuştu. Yaş ortalaması 32,88 ±10.2 gravida ortalaması 2 ( 0-10) ve Parite ortalaması 1 ( 0-6) idi. Gebelerde aşılanma oranımız %17.9, aşılı olmayan gebe sa- yısı %80.8, hatırlamayan olgu sayısı %1.3 idi. Jinekolojik hastalarımızdan aşılı olduğunu ifade eden olgu sayısı %10.4, aşısız olduğunu ifade eden olgu sayısı %89.6 idi. Jinekolojik nedenle başvuran hastada %1.4 HBsAg pozitifliği saptandı, hiçbir gebede HBsAg pozitif- liği saptanmadı.
Sonuç: Gebe hastalarda HbsAg pozitifliği hiç saptanmadı. Jinekolojik hastalarda HbsAng pozitifliği düşük olarak saptandı.Bu durum hasta sayısının az olması ile ilişkili olup bu konuda bölgemizde yapılacak daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler


Hepatit, HIV, Hepatit A aşısı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Coskun E. İ, Dincgez B, Koyucu R. G, Ayanoglu Y. T, Yumru A. E. Gebelerde HBSAg, Anti- HBS ve Anti-HCV sıklığı. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):71-5.

Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral hepatitis B. Lancet 2003; 362:2089-94.

Cicek C. A, Duygu F, Inakci I. H. Şanlıurfa ilinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine başvuran kadınlarda hepatit B ve Hepatit C seroprevelansı: 3 yıllık değerlendirme. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(1):15-8.

Ozlu T, Tas T, Mengeloglu F. Z, Kocoglu E, Donmez M. E. Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/ veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, AntiHCV ve Anti- HIV sıklığı. J. Of Clin. And Experimental investigations 2013;4(2):166-70.

Dolar ME, Klinik karaciğer hastalıkları. ‘Hepatit B virüs enfeksiyonu.’ 1. Baskı,Bursa: Nobel Tıp Kitapevleri 2002:187-237.

Banak S, Yoldascan E, Kılıc E. Adana ili yarı kırsal alanda yaşayan 10 yaş ve üzeri kişilerde hepatit b virüsü(HBSAg) ve Anti-hepatit C virüsü (AntiHCV) prevelansı ve etkileyen faktörler. İnfek Derg 2002;16(2): 133-40.

Tekin A, Deveci Ö. (Seroprevelances of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital) Clin. Exp Invest 2010;1:99-103.

Washmuth JC. Hepatitis- B Epidemiology, transmission and natural history. Almanya- Flying Publisher 2009;25-39.

Pembrey L, Newell ML, Towo PA: The menagement of HCV infected pregnant women and their children European paediatric HCV network. J Hepatol 2005;43:515-9.

Jamieson DJ, Read JS, Kourtis AP, Durant TM, Lampe MA, Dominguez KL. Cesarean delivery for HIVinfected women: recommendations and controversies. Am J Obstet Gynecol 2007;197(3):96-100.

Duman Y, Kaysadu H, Tekerekoglu MS. Hepatit B virus enfeksiyonunun seroprevelansı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(4):243-5.

Karaca C, Karaca N, Usta T. Demir K, Kaymakoglu S, Besisik F, Sidal B, Okten A. Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus infeksiyonu sıklığı ve hepatit C virüsünün perinatal yolla geçiş oranı. Akademik Gastroeneteroloji Dergisi 2003;2(3):122-4.

Gonen I. Kırsal kesimde gebelerde HBV ve HCV sıklığı. Viral Hepatit Dergisi 2011;17(2):66-8.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi