BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE İNCELENEN 2279 OLGUYA AİT SERVİKAL PAP SMEAR SONUCUNUN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Sevinç Şahin, Selda Seçkin, Levent Seçkin, Emel Kıyak Çağlayan, Mustafa Kara, Yaprak Üstün
1.488 459

Öz


Amaç: Bu çalışmada Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde değerlendirilen servikal smear sonuçlarının istatistiksel analizini ve verilerin literatür ile korelasyonunu yapmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda Eylül 2012- Eylül 2013 tarihleri arasında değerlendirilen 2279 olguya ait servikal smear sonuçları Bethesda

2001’e göre retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: 2272 olgunun smear testi intraepitelyal lezyon veya malignite (İLM) negatif, 7’si İLM pozitif şeklinde raporlanmıştır. İLM pozitif olgulardan 4’ü önemi belirsiz atipik skuamoz hücreler (ASC-US), biri düşük grade’li skuamoz intraepitelyal lezyon (LSIL), biri yüksek grade’li skuamoz in- traepitelyal lezyon (HSIL), biri atipik glandüler hücreler (AGC) olarak raporlanmıştır. ASC-US tanısı alan olgulardan biri servikal biyopside LSIL, diğeri kronik servisit tanısı almıştır. Smear testi AGC olarak raporlanan olgunun serviks biyopsisinde HSIL saptanmıştır.

Sonuç: Smear testinin güvenilirliğini gösteren bazı kalite kontrol parametreleri kullanılmaktadır. Servikal biyopsi verifikasyonu en güvenilir parametredir. Ayrıca ASC-US tanısı oranının %5’den az, ASC-US/SIL oranının 2-3 arasında tutulması önerilmektedir. Bizim serimizde ASC-US oranı %0.01, ASC-US/SIL oranı ise 2 olup literatür ile uyumludur.

Anahtar kelimeler: Serviks; Servikal yaymalar; Papanicolaou yayma; Sitoloji

ABSTRACT

Objective: The aim of the study is to analyze the cervical smear results evaluated at Bozok

University Medical Faculty statistically and correlate the data with the literature.

Materials and Methods:   2279 cervical smear results examined between September 2012- September 2013 at the Pathology Department of Bozok University Medical Faculty were analyzed retrospectively according to the Bethesda 2001.

Results: Smear tests of 2272 cases were negative for intraepithelial lesion or malignancy (ILM), and 7 were positive for ILM. Four of the cases positive for ILM were reported as atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US), one as low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL), one as high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL), and one as atypical glandular cells (AGC). One of the cases that was reported as ASC-US was diagnosed as LSIL, one of them was diagnosed as chronic cervicitis on cervical biopsies. HSIL was observed in cervical biopsy of the case that was reported as AGC by smear test.

Conclusion: Some quality control parameters are used that indicate the accuracy of smear tests. Cervical biopsy verification is the most reliable parameter. Also, it is recommended that the diagnosis rate of ASC-US should be less than 5%, and ASC-US/SIL ratio should be between 2-3. In our series ASC-US rate was 0.01%, the ratio of ASC-US/SIL was 2 that were compatible with the literature.

Key words: Cervix; Cervical smears; Papanicolaou smear; Cytology


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16919/btd.38037

Referanslar


Keskin HL, Seçen Hİ, Taş EE, Kaya S, Avşar AF.

Servikal smear sitolojisi ile kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi korelasyonu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011;14(3):71-5.

Dağlı AF, Özercan MR. Servikal smear tarama programımızda sınırlılık/yetersizlik oranları ve nedenleri (1322 olgu). Fırat Tıp Dergisi. 2006;11(3):166-9.

Yeşil C, Önder S, Boynukalın K, Ergül Ö, Fırat P, Kuzey MK, et al. Correlation between cytological and histopathological diagnosis in premalignant lesions of the cervix. Turkish Journal of Pathology. 2009;26(1):38-43.

Türkmen İÇ, Başsüllü N, Korkmaz P,Günenç B, Baykal CM,Güdücü N, et al. Patients with epithelial cell abnormality in PAP smears: correlation of results with follow-up smears and cervical biopsies. Turkish Journal of Pathology. 2013;29(3):179-84.

Williams ML, Rimm DL, Pedigo MA, Frable WJ. Atypical squamous cells of undetermined significance: correlative histologic and folow-up studies from an academic medical center. Diagn Cytopathol. 1997;16(1):1-7.

Renshaw AA, Deschenees M, Auger M. ASC/SIL ratio for cytotecnologists. A surrogate marker of screening sensitivity. Am J Clin Pathol. 2009;131(6):776-81.

Çelik A, Atılgan R, Aygün HB, Özkan ZS, Can B,Kavak SB, et al. Serviko-vajinal pap smear taramasında trichomonas vaginalis, candida ve Gardnerella vajinalis sıklığının yaşa göre değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2013;18(1):44-7.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi