Dillerarası Etkileşim: Çokdilli Ortamlarda Sözdizimsel Gelişim ve Nesne Düşürme

Elifcan Öztekin, Belma Haznedar
2.595 742

Öz


Son yıllarda dil edinimi alanında gerek ikidilli gerekse üçdilli veya çok dilli bireylerle yapılan çalışmaların pek çoğunun ‘diller arası etkileşim’ olgusuna odaklandığı görülmektedir (bknz. Hulk ve Müller, 2000; Serratrice, Sorace ve Paoli, 2004; Cenoz, 2003). Üçüncü dil ediniminde diller arası tipolojik yakınlık, dilleri edinim sırası, dil yeterliliği vb. etkenler son yıllarda sıkça tartışılan konular arasında yer almaktadır (bknz. Cenoz, 2003; Bardel & Falk, 2010; Flynn, Foley & Vmnitskaya, 2004; Iverson, 2010; Rothman, 2010). Bu çalışma kapsamında 1. dili Türkçe (D1), 2. dili İngilizce (D2), 3. dili İtalyanca olan yetişkinlerde, bu üç dilin farklılık gösterdiği nesne durumundaki adılların düşürülmesi olgusu incelenmiştir. Veriler, orta ve ileri düzeyde üçüncü dil olarak İtalyanca öğrenen 22 katılımcıdan, yazılı olarak İtalyanca dialog tamamlama ve bağlam tamamlama etkinliği yaptırılarak elde edilmiştir. Önbulgular, katılımcıların 1. Dil olan Türkçedeki nesneleri düşürme eğilimlerini, sözdizimsel olarak mümkün olmadığı halde D3 Italyancada belirli oranlarda gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, nesne görevindeki adılları sözdizimsel olarak 2. dildeki sıralamayla kullanan az sayıda katılımcıya özgü veri de elde edilmiştir. Bu bulgular, Tipolojik Yakınlık Modeli (Rothman ve Cabrelli Amaro, 2010) ile uyumlu olup, 3. dil ediniminde hem 1. hem de 2. dilin diller arası etkileşimde etkili olabileceğini ve bu geçişin her zaman amaç dildeki yapıyla benzerlik göstermeyebileceğini, algılanan ya da var olan tipolojik yakınlığın dil geçişinde belirleyici faktör olabileceğini göstermiştir.


Anahtar sözcükler: Dillerarası etkileşim, nesne düşürme, üçüncü dil edinimi, üçüncü dil edinim modelleri


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bardel, C. & Falk, Y. (2007). The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax. Second Language Research 23(4): 459-484.

Bardel, C. & Falk, Y. (2010). Object pronouns in German L3 syntax: Evidence for the L2 status factor. Second Language Research, 27(1), 59-82.

Cabrelli Amaro, J., Flynn, S., Rothman, J. (2012). Third language acquisition in adulthood. J. Cabrelli Amaro, Suzanne Flynn & Jason Rothman (Haz). Third Language Acquisition in Adulthood içinde. Amsterdam: John Benjamins.

Cenoz, J. (2001). The effect of linguistic distance, L2 status and age on crosslinguistic influence in third language acquisition. J. Cenoz, B. Hufeisen, ve U. Jessner (Haz.). Crosslinguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic Perspectives içinde. Clevedon: Multilingual Matters.

Cenoz, J. (2003). The role of typology in the organization of the multilingual lexicon. J. Cenoz, B. Hufeisen, ve U. Jessner (Haz.). The Multilingual lexicon içinde. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Carvalho, A. M., & Silva, A. J. B. (2006). Cross-Linguistic influence in third language acquisition: The case of Spanish-English bilinguals' acquisition of Portuguese. Foreign Language Annals, 39(2), 185-202.

Flynn, S., Foley, C., & Vinnitskaya, I. (2004). The cumulative-enhancement model for language acquisition: Comparingadults’ and children’s patterns of development in first, second and third language acquisition of relative clauses. The International Journal of Multilingualism, 1(3).

Falk, Y. & Bardel, C. (2011). Object pronouns in German L3 syntax: Evidence for the L2 status factor. Second Language Research 27(1): 59-82.

Hulk, A. ve Müller, N. (2000). Bilingual first language acquisition at the interface between syntax and pragmatics. Bilingualism: Language and Cognition 3, 227-244.

Iverson, M. (2010). Informing the age-of-acquisition debate: L3 as a litmus test. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 48(2).

Kellerman, E. (1983). Now you see it, now you don’t. S. Gass & L. Selinker (Haz.), Language transfer in language learning içinde (ss. 112-134). Rowley, MA: Newbury House.

Paradis, J ve Navarro, S (2003). Subject realization and crosslinguistic interference in the bilingual acquisition of Spanish and English. Journal of Child Language 30, 1-23.

Rothman, J. , Cabrelli Amaro, J. (2010). What variables condition syntactic transfer? A look at L3 initial state. Second Language Acquisition Research, 189-218.

Rothman, J., Iverson, M., Judy, T. (2010). Introduction: Some notes on the generative study of L3 acquisition. Second Language Research, 27(1), 5-19.

Serratrice, L, Sorace A, ve Paoli, S. (2004). Crosslinguistic influence at the syntax- pragmatic inter-face: Subjects and objects in English-Italian bilingual and monolingual acquisition. Bilingualism: Language and Cognition 7, 183-205.
@2015 All rights reserved