Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

MAKALE YAYIN KURALLARI:

 

 

Yazarlara Not: TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komitesi, bu yayın kurallarına %100 uyulmasını istemektedir. Lütfen makaleleri bu kurallara uygun olarak hazırlayıp gönderiniz.

 

1.Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda İKİ kez olmak üzere altı ayda bir yayınlanır.

 

2. Hakemli ve özgün çalışmaları amaçlayan bir dergidir. Makalelerin, hakem değerlendirilmesine girmek üzere, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/index adresinden kayıt olarak gönderilmesi gerekmektedir. Yazarlar makalelerinde hakemlerin de değerlemelerinde dikkate alacağı aşağıdaki ölçütleri gözden uzak tutmamalıdırlar:

 

2.1.  Makalelerindeki ekseni, dayandığı temel fikri, ikincil kaynak incelemesi ve bunlara göre yeniliği, sosyal bilimler ve uygulama alanına katkısını,

2.2.  Araştırmalarının makalenin ana eksenine katkısını, hipotez ve metodolojisi ile istatiksel analiz tekniğinin yeterliliğini,

2.3.  Makalenin mantıksal bütünlüğü ve kendilerini tatmin edip etmediğini,

2.4.  Makalenin başlığa uygunluğu ve anahtar kelimelerin makaleyi yansıtabilmesini, İyi kalitede bir model, şekil, tablo vb. ile öğretime katkı seviyesini değerlendirmelidirler.

     

 1. 3.     Ampirik çalışmalara öncelik tanınacak olan dergimizde,  makalelerin yayınlanabilmesi için, yazıların aşağıda özetlenen formata uygun yazılmalıdır.

           

3.1. Metin, çift aralıklı ve 12 puntoyla Microsoft Word (6.0 ve üstü) yazılım programında Times New Roman karakterinde yazılacak ve internet/Web ortamında DergiPark sistemi üzerinden gönderilecektir.

 

3.2.  Makalelerin 20 sayfayı (A4 boyutlu ve 2 aralıklı) geçmemesi gerekmektedir. Yazılar ve şekiller sayfaya soldan 3,5 cm, alt/üst ve sağdan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

 

3.3.  Atıflar, dip notlarda değil, metin içinde ve parantezle (soyad, yıl: sayfa) verilecektir.

 

3.4.  Açıklama notları numaralandırılarak ilgili sayfa altında yazılacaktır.

 

3.5.  Tablolar numaralandırılıp tablo üstünde, şekiller şekil altında (atıf varsa, tablo ve şekil altında, kullanım izni referansı ile birlikte), denklemeler yaygın bilinirlikte ve açıklamalı olarak gösterilecektir.

 

3.6.   Makalede içerisinde yapılan atıfların kaynakları, eğer varsa, notlardan sonra, makalenin sonunda, KAYNAKÇA başlığı altında alfabetik sırada, makale metninde olduğu gibi 12 punto, çift aralıklı olarak yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın sol tarafında kalın (bold) olmalıdır.

Kaynakça bölümü APA (American Psyhological Association) kurallarına uygun olacak şekilde, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır:

Kitaplar:

Murat, S. (2007). Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul: İTO Yayınları

Dergiler:

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

 

 

3.7.  Makalenin başlık ve yazar isminin altında, “ÖZ” ifadesinin altında Türkçe özet ; makalenin çalışma alanını tanımlayan en az üç, en çok beş “Anahtar Kelimeler”; İngilizce başlık, “ABSTRACT” ifadesi altında İngilizce özet ve Keywords (anahtar kelimelerin İngilizce çevirileri) yer almalıdır. Özet kısımları, 9 punto ile 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalıdır. ÖZ ve ABSTRACT başlıkları, satır ortasında ve kalın (bold) yazılmalıdır. Yabancı dillerle yazılmış makaleler için, önce yabancı dilde, daha sonra Türkçe özet yer almalıdır.  Özet kısımlarında, denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar yer almamalıdır.

Makale Başlığı İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır.

 

 

3.8.  Makalelerin Özet, Giriş, Yöntem/Yaklaşım, Gelişme, Bulgular, Sonuç, Uygulamaya Katkısı ve Kaynakça bölümlerinden oluşmasına özen gösterilmesi beklenir.

 

3.9.  Yazar/ların ismi makalenin altında yer almalı, unvanı ve çalıştığı kurum, birinci sayfada yıldızlı dip not olarak gösterilmelidir.

 

3.10.    Yayın, danışma ve hakem kurullarında görev alanlar, kendi makalelerinin görüşmelerine ve hakem görevlendirmelerine katılamazlar.

 

3.11.    Yayını uygun görülen makaleler yayın sırasına konur. Gönderilen makaleler ve düzeltme talepleri sonrasında da yayını uygun görülmeyen yazılar iade edilmez ve yazarına gerekçesiyle bildirilir.

 

3.12.  Makalelerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu yazar/larına aittir. Bir başkasından yaralanılan şekil, resim ve tablo alıntılarında, ilgili yazar/yayıncıdan izin yazısı alınmalı ve makale ekinde sunulmalıdır

 

3.13.  Her sayıdaki hakem isimleri ve raporları beş yıl süreyle arşivlenecektir.

 

3.14.   

3.2.  Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

.........................................................................

PUBLICATION REGULATIONS:

To Writers: Writers should write their articles to the following regulations which are also requested by the comitte of TÜBİTAK-ULAKBİM.

 1. 1.  Journal of Social Sciences of Beykent University is published TWICE (once every six months) a year.
  1. 2.  It is published after the inspection of arbitrators and aims to support authentic studies. Articles must be sent to

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/index. Writers must consider the following criteria which will be taken into consideration by arbitrators in their evaluations:

2.1 Writers, in their articles, must be able to demonstrate the axis of the periodical and secondary source evaluation and their novelty in accordance with such criteria and their contribution and application to social sciences.

2.2   They must also prove the contribution of research articles to the main axis of the periodical, articles’ adequacy of statistical analysis and techniques using hypothesis and methodology.

2.3   Also writers must demonstrate logical unity of articles and show whether articles can be deemed relevant and/or satisfactory.

2.4   Articles’ congruency to its title and whether key words are able to reflect contents of articles must be established.

2.5   Articles contribution to education by setting a high-quality model with diagrams and tables used must be

 

illustrated. Articles concerning empirical studies will be given priority and             writers submitting articles

 

must follow the following criteria:

3.   All articles must be written in Times New Roman, 12 point, using Double, Spacing in Microsoft Word (version

6.0 or above). They must be sent on the DergiPark system.

3.1  Articles should be no longer than 20 pages (A4 size paper with double spacing). Texts and figures should be located with a gap of 3.5 cm from the left and a gap of 2.5 cm from the top and the bottom of the page.

3.2  References are not to be given in the form of footnotes but must be noted in brackets (surname, year: page number) within the text.

3.3  Explanatory notes are to be numbered and written under the relevant pages.

3.4  Tables are to be numbered and the numbers are to be written on top of tables, explanation of figures are to be noted under figures (if references are used, they must be noted under tables and figures along with the permission reference number), equations are to be shown in a form that is commonly accepted along with their explanation.

3.5   A Bibliography (surname, name, for references, work “articles in quotation marks” place of publication, publishers, - in periodicals: issue, month, year, head and bottom of page-) year of publication, used must be attached to articles. Internet related references must be updated to include dates and time.

3.6    Makalede içerisinde yapılan atıfların kaynakları, eğer varsa, notlardan sonra, makalenin sonunda, KAYNAKÇA başlığı altında alfabetik sırada, makale metninde olduğu gibi 12 punto, çift aralıklı olarak yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın sol tarafında kalın (bold) olmalıdır.

Bibliography must be APA (American Psyhological Association)

Books:

Murat, S. (2007). Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul: İTO Yayınları

Journals:

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

3.7

Under the title and author of the article, after the title of “ÖZ” , there must beTurkish abstract ; (containing attributions and a conclusion) and 3-5 keywords must be included, under the English title, “ABSTRACT” there must be English abstract and Keywords  Abstract must be written 9 punto and 200 words .ÖZ and ABSTRACT titles must be written, middle of the line and  (bold) Fort he foreign language of the articles, firstly foreign language, after Turkish abstract must be written. On the Abstarct part, aquation, reference, abridgement must not be.

Title of the articleMakale must be written English and Turkish.

3.7   

3.8  The name of the writer must be included at the bottom of the article and the writer’s title, the institution s/he works for must be noted on the first page with a star symbol as a footnote.

3.9   In the related issue, those who serve in the Publication Committee and Committee of Arbitrators are not allowed to join meetings about the article concerned. Articles that are considered to be suitable for publication shall be put in the publication queue.

3.10Articles sent and articles that are considered to be unsuitable for publication after required corrections will not be returned.

3.11Responsibility for the articles from a scientific point of view and other related topics belong to the writer(s). With regard to references relating to figures, pictures and tables, a permission letter form the writer(s) or the publisher(s) concerned must be obtained.

3.12If the article is published, writer(s) must send the following document stating that all copyrights are to be transferred to Beykent University along with the article concerned.

3.13The referees names and their reports will be kept in our rewards for five years.

3.14 Author keeps hold of the copyright of the article and give the right of publishing to the journal firstly. Article is licenceed by the, Creative Commons Atrribution

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
 3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
 4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
 5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Telif Hakkı Uyarıları

1. Açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:


 1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).Gecikmeli açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:


 1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yayımlandıktan [süre belirleyin] sonra; yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 1307-5063