ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ: AKADEMİK PERFORMANS VE ÜNİVERSİTE MARKA DEĞERİ İLİŞKİSİ

İlkay Erarslan
3.512 1.897

Öz


 

ÖZET

Bu çalışmada üniversitelerin marka değeri kavramından yola çıkılarak üniversitelerin marka değerini etkileyen değişkenler araştırılmış ve Türkiye’deki üniversitelerin akademik performanslarının üniversitenin marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü pozitif yönde etkilediği öngörülmüştür. Araştırma yöntemi olarak anket yöntemi tercih edilmiş, örneklem olarak 40 üniversite öğretim üyesine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS İstatistik Programı kullanılarak korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda üniversite marka algısı ile üniversitelerin bilimsel yayın performansı ve akademik performanslarına göre oluşturulan dünya genelindeki sıralamalar arasında ilişki bulunarak, üniversitelerin marka değeri algısı ile akademik performans arasında pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Akademik Performans, Yükseköğretim Kurumu, Bilimsel Yayın


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.19128

Referanslar


KAYNAKÇA

AKTEPE, Cemalettin, R. Pars ŞAHBAZ, Türkiye’nin En Büyük Beş Havayolu İşletmesinin Marka Değeri Unsurları Açısından İncelenmesi ve Ankara İli Uygulaması, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010

Erdem, Şakir , H.Neylan Uslu, Marka Değerinin Marka Genişlemesine Etkisi ve Çay Sektöründe Bir Uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010

Hatch, Mary Jo, Majken Schultz, Marka Girişimi Kurumsal Markalaşma ile Şirket Stratejisini, Kültürünü ve Kimliğini Uyumlu Hale Getirme Yöntemleri, İTO, İstanbul, 2011

Okur, Mustafa hakan, Yükseköğretim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Marka Değeri Oluşturma ve Geliştirme Stratejileri: Ankara İlinde Örnek bir Çalışma, T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007

Saka, Yavuz, Yaman, Süleyman, Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleştiriler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2011

Temporal, Paul, İleri Düzey Marka Yönetimi Değişen Dünyada Markaları Yönetmek, İTO, İstanbul, 2011

Torlak, Ömer, Volkan Dogan, Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği, İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011

Tosun, Nurhan, Marka Değeri Yaratmada Reklam ile Halkla ilişkiler Arasındaki Etkileşim, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Uztuğ, Ferruh, Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri, MediaCat, İstanbul, 2003

Yayınoğlu, Pınar ERASLAN, Bütünleşik Marka iletişimi Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T-Box Örneği, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=Y1FYHNrUJ7rEZKR23mI&search_mode=GeneralSearch

http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1530

http://www.leidenranking.com/methodology/indicators

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/BackgroundMethodology/Methodology-enus.aspx

http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html

http://www.scimagoir.com/methodology.php

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/methodology

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology

http://tr.urapcenter.org/2013/2013_DUNYA_SIRALAMALARINDA_TURKIYE_RAPORU.pdf

http://tr.urapcenter.org/2014/2014_YILINDA_155_TÜRK_ÜNİVERSİTESİNİN%20_DURUMU_23_ARALIK_2014.pdf

http://www.webometrics.info/en/Methodology
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.