YALOVA İLİNDE İKAMET EDEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASABE ETİK ALGISI

Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Sultan Aras, Naim Onur Erzin
2.710 1.208

Öz


Bu çalışma, muhasebe etiği kapsamında Yalova ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının muhasebe etik algı düzeyini ve meslek etiğine olan bakış açılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Yalova’da ikamet eden 40 meslek mensubuna ulaşılmış, 32’sinden geri dönüş sağlanmıştır. Bu bağlamda, uygulanan ankete geri dönüş oranı %80 olmuştur. Elde edilen anket verileri ise SPSS programına girilmiş ve rapor edilmiştir. Araştırma için uygulanan ankette 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan meslek mensuplarının çoğunluğu erkek, 30-39 yaş aralığında, fakülte mezunu, SMMM, 15 yıldan fazla tecrübeli ve 50’den fazla mükellefe sahip bireylerdir. Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe meslek mensuplarının genel olarak etik ve meslek etiği kavramlarına duyarsız kalmadıkları ve kendilerini bu konularda sürekli geliştirmeye arzulu bir davranış sergiledikleri belirlenmiştir. Birçok noktada etik kurallara uyulduğu, ancak bir takım spesifik konularda etik kurallara uygun hareket edilmediği tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.10112

Referanslar


Kaynakça

Armstrong M.B. (1987), “Moral Development and Accounting Education”, Journal of Accounting Education”, 5(1), s.27-43.

Aydın, İnayet Pehlivan. (2002), “Yönetsel Matematik ve Örgütsel Etik”, Pegem Yayıncılık, s.5, s.75.

Aymankuy, Yusuf ve Şakir Sakarya. (2003), “Finansal Piyasalar ve Meslek Etiği”, International Business And Professional Ethics Cogress Notes, s. 188.

Aymankuy, Yusuf ve Mehmet Sarıoğlan. (2005), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Yaklaşımları ve Balıkesir İl Merkezinde Bir Uygulama", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı:14, ss. 23-46.

Beren Fatih. (2001), “Türkiye’deki Polislik Uygulamaları Perspektifinden Polis Meslek Etiği”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1-2, s.75-98.

Cohen, Jeffrey R., Laurie W Pant, David J. Sharp. (2001), “An Examination of Differences in Ethical Decision – Making Between Canadian Business Students and AccountingProfessionals,” Journal of Business Ethics.

Çiftçi, Yavuz ve Birgül Çiftçi. (2003), “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.80.

Ergün, Halil ve Kudret Gül. (2005), “Muhasebe Mesleği Etik Kuralları ve Bu Kuralların Meslek Mensuplarınca Algılanışı”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 25, ss.143-154.

Ertaş, F., Arslan M. Coşkun. (2009), “Bağımlı ve Bağımsız Muhasebecilerin Meslek Etiği Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:8, Sayı:27.

Eynon, Gail, Nancy Thorley Hills, Kevin Stevens. (1997), “Factors that Influence the Moral Reasoning Abilities of Accountants: Implications for Universities and the Profession”, Journal of Business Ethics, Vol. 16, Issue: 12-13, ss.1297-1309.

Fleming, D. M., Romanus, R. N., Lightner, S. M. (2009), “The Effect of Professional Context on Accounting Students’ Moral Reasoning”, Issues in Accounting Education, Vol. 24, Issue: 1, ss.13-30.

Gül, Kudret ve Halil Ergün. (2004), “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.57.

Güney, S. ve Ramazan Bozkurt. (2012), “The Problems and Ethıcal Attıtudes of Accountıng Professıonals Toward Accountıng Errors and Frauds: A Model Practıce in Cıty of Erzurum”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No: 20, s.255-268.

Hansen, J. ve Bonnie K. Klamm. (2012), ”A Study of Accounting Students’ Ability to Recognize and Evaluate Fraud Risk”, Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 8, Issue: 1, s.1-24.

Kırel Çiğdem. (2000), “Örgütlerde Etik Davranışlar ve Bir Uygulama Çalışması”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. s.120.

Kurnaz, Niyazi ve Yusuf Gümüş. (2010), “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı Davranışlara İlişkin Algı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 46, s.157-174.

Kutlu, Hüseyin Ali (2008), “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:63, Sayı:2, ss.143-170.

Landry, Raymond; Glen D. Moyes ve Angelica C. Cortes. (2004), “Ethical Perceptions Among Hispanic Students: Differences by Major and Gender”, Journal of Education for Business, Vol. 80, No. 2, ss. 102-108.

Şımga-Muğan, C. ve Önkal-Atay, D. (2003), “Contextual Effects on Ethical Sensitivity and Penalty Judgments: The Turkish Case”, Teaching Business Ethics, Vol. 7, Issue: 4, ss.341-363.

O’Leary, C. ve Radich, R. (2001), “An Analysis of Austra¬lian Final Year Accountancy Students’ Ethical Attitudes”, Teac¬hing Business Ethics, Cilt: 5, Sayı: 3, ss.235-249.

Oyman Mine. (1999), “Pazarlamada Etiksel Karar Alma”, Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Mustafa Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F, Hatay, s.290-299.

Özbirecikli, Mehmet ve Tülin Ural. (2006), “Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Etik Dışı Davranışların Tespiti ve Etiksel Değerlendirmesi: Türkiye Örneği”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:21, Sayı: 248, ss.102-119.

Özkan, Azzem ve Tansel Hacıhasanoğlu (2012), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt :5, Sayı: 2, ss.37-52.

Sakarya, Şakir ve Suat Kara (2010), “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, Sayı: 18, ss. 57-72.

Sanchez, Maria H. ve Zhang, Shirley W. (2012), “The Role of the Expert Witness in Accounting Fraud Cases”, Global Journal of Business Research, Vol. 6, No: 1, s.103, 108.

Selimoğlu, Seval Kardeş (1997), “Muhasebe Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı”, 3. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, GSMM Odası Yayın No: 20,Antalya, s.146-159.

Shaub M.K. (1994), “An Analysis of The Association of Traditional Demographic Variables with the Moral Reasoning of Auditing Students and Auditors”, Journal of Accounting Education , 12(1), s.1-26.

Stanga K. G ve Turpen, R.A . (1991),”Ethical Judgements on Selected Accounting Issues; An Empricial Study”, Journal of Business Ethics, 10(10) s. 739-747.

Toraman Cengiz ve Ahmet Akçan. (2003), “Muhasebe Denetiminde Etik Teori”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.60.

Tükenmez, N. M. ve Kutay, N. (2005), “Muhasebe Mes¬lek Mensubunun Karar Alma Sürecinde Meslek Ahlakının Yeri: Çok Boyutlu Analiz - İzmir Örneği” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt: 25, ss.155-164.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.