ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Abdülkadir Tasmacıoglu, Hakan Taşkıran
2.207 1.508

Öz


Özet

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sonucunda ortaya çıkan hızlı nüfus artışı, teknolojik ilerlemeler

ve hızlı sanayileşme ile birlikte hava, su ve toprak kirliliği konuları gündeme gelmiştir. Çevrenin

öneminin anlaşılmasıyla beraber ise, çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi gelişmiştir. Bununla

birlikte, muhasebe kayıtlarında da çevre muhasebesi yerini almaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve

ürün farklılaştırılmasından sonra çevre muhasebesi hesaplarında da değişik ve yeni kayıtlar ortaya

çıkmıştır. Günümüzde çevre muhasebesinin, muhasebenin temel kavramlarıyla olan güçlü ilişkisi daha

net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu noktada, özellikle sosyal sorumluluk kavramı ön plana çıkmıştır.

İşletmenin sürekliliği kavramı açısından da çevre muhasebesinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada,

çevre muhasebesiyle ilgili mülkat metodolojisi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Yalova ilinde

ikamet eden meslek mensubu serbest muhasebeci mali müşavirlere (SMMM) çevre muhasebesi alanında

mülakat soruları yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda, çevre muhasebesinin öneminin arttığı ve bu

hususta bilinç seviyesinin yükseldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Çevre Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, SMMM, Sosyal Sorumluluk,

İşletmenin Sürekliliği

A RESEARCH IN YALOVACITY ON THE SIGNIFICANCE OF ENVIRONMENTAL

ACCOUNTING

Abstract

Rapid population increase, technological development and fast industrialization triggered by

economic improvement have led air, water and soil pollution concepts to become popular. As the

understanding on environmental significance became more evident, environmental costs and environment

accounting developed. Simultaneously, environmental accounting did start to take place in

accounting records. Following the technologic developments and product differentiations, new and

different accounting records were observed. Today, the strong relationship between environmental

accounting and general accounting concepts is realized much more clearly. At this point, especially the

social responsibility concept did attract attention. In addition, the importance of environmental accounting

also goes up from the perspective of going concern concept. In this study, the interview methodology

was used to collect information about environmental accounting.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.07689

Referanslar


Aktepe, Eyüp, İşletmecilik Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s.75.

Aktürk, Ahmet, Akcanlı, Fatma, Şenol, Hasan, Akyüz, Yılmaz, Muhasebe Standartları Bağlamında

Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Sayı:8, 20. Yıl Özel Sayısı, 2012, s.87-108.

Alpugan, Oktay, İşletme Birimine Giriş, Per Yayınları, İstanbul, 1998, s.335.

Altınbay, Ali, Çevresel Maliyetlerin Raporlanması, Akademik Bakış Sosyal Bilimler E-Dergisi,

Cilt: 11, 2007, s.1-15.

Bengü, Haluk ve Ahmet Vecdi Can, Çevre Muhasebesinin Temel Kavramlarından "Sosyal

Sorumluluk Kavramı, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E Yayınları, Cilt: 7, Sayı:1, 2009, s.155.

Burrows, Ontario, An Evaluation of Environmental Disclosure Made in Australian

Corporate Annual Reports, Unpublished Masters Thesis, 1995.

Coşkun, Ali ve Karaca, Nurcan, KOBİ'lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir

Öneri: Metal İşleme Sektöründen Bir Uygulama, Ekoloji Cilt: 18, Sayı: 69, 2008, s.59-65.

Curkovic Sime, Melynk Steve, Calantone Roger, Handfield Robert, Environmentally Responsible

Manfacturing: Past Research, Cureent Results, and Future Directions for Research, Working Paper,

Department of Marketing and Supply Chain Management, Michigan State University, 1999.

Çelik, Muhsin, Çevreye Duyarlı Muhasebe, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt: 33,

, s.151-161.

De Beer, Patrick ve Friend, Francois, Environmental Accounting: A Management Tool For

Enhancing Corporate Environmental And Economic Performance, Ecological Economics, Cilt: 58,

Sayı: 3, 2006, s. 548-560.

Ertürk, Hasan, Çevre Bilimlerine Giriş, Ceylan Matbaacılık, Bursa, 1998, s.256.

Gale, Robert ve Stokoe, Peter, Environmental Cost Accounting and BusinessStrategy", Handbook

of Environmentally Conscious Manufacturing, Christian N. Madu (eds.), Kluwer Academic Publishers,

, s. 119-135.

Haftacı, Vasfi, İşlem Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2007, s.2.

Haftacı, Vasfi, Maliyet Muhasebesi, 7. Baskı, İstanbul, 2007, s.37.

Haftacı, Vasfi ve Soylu, Kamuran, Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması, Kocaeli

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2008, s.92-113.

Hodge, Ian, Environmental Economics - Individual Incentives and Public Choices, Macmillan Press

Ltd., 1995, s.303.

Hormozi, Amir, Make It Again, IIE Solutions, Vol: 31, No: 4, 1999, s.39-44.

Karpuzcu, Mehmet, Çevre Ekonomisi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İstanbul, 1991,

s.21.

Kaya, Uğur, İşletme-Doğal Çevre İlişkilerinin Mali Tablolar Aracılığıyla Raporlanması ve

Denetimi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Trabzon, 2002.

Kegley, Charles, World Politics - Trend and Transformation, Six Edition, St.Martin Press ,1997,

s.115.

Kışlalıoğlu, Mine, Fikret Berkes, Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s.51.

Krahmer, Frieder Meyer, Industrial Innovation and Sustainability - Conflicts and Coherence: The

Globalization Learning Economy, edited by Daniele Archibugi and Bengt-Ake Lundvall, Oxford

University Press, 2001, s.76.

Mutlu, Ahmet, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Muhasebesi (I), MUFAD Muhasebe ve

Finansman Dergisi, Cilt: 33, 2007, s.178- 187.

Müftüoğlu, Tamer, İşletme İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s.442.

Otlu, Fikret ve Kaya, Gamze Ayça, Çevre Muhasebesi ile İlgili Meslek Mensupları Üzerine Bir

Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2010, s.43-56.

Özbirecikli, Mehmet , Çevre Muhasebesi, Natürel Kitap ve Yayıncılık, Ankara, 2002.

Özdemir, İbrahim, Yalnız Gezegen, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001, s.23.

Özkol, Erdal, Çevre Muhasebesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, 1998, s.15-26.

Ray, James Lee, Global Politics - fifth edition, Houghton Mifflih Company Press, 1992.

Rosenbaum, Walter A., Environmental Politics and Policy, second edition, Congressional Quarterly

Inc., 1991, s.321.

Schaltegger, Stefan ve Burritt, Roger, Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts

and Practice, U.K., Greenleaf Publishing Limited, 2000.

Sevilengül, Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 1996, s.78.

Sürmen, Yusuf, Muhasebe-1, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, 2000.

TÜRMOB, Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı, TÜRMOB Yayınları, Ankara,

, s.1.

Yakhou, Mehenna ve Dorweiler, Vernon, Environmental Accounting: An Essential Component of

Business Strategy, Business Strategy and the Environment, Cilt: 13: , 2004, s.65-77.

Yazıcı, Mehmet, Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlenmesi, İstanbul: 1998, s.283.

Yıldıztekin, İhsan, Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Muhasebesinin Etkileri, Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 2009, s.367-390.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.