A PRACTICAL TURKIYE SAMPLE OF ADVOCATE - CLIENT RELATIONSHIP WITH REGARD TO SERVICE MARKETING

Sefer Gümüş, Hande Gülnihal Gümüş, Tuğbay Burçin Gümüş
1.793 722

Öz


ABSTRACT

Nowadays the activities offered towards meeting the demands and the needs of the humans take part

within the frequently used service concept. While service is showing diversity and variety in terms of

offering, Service Sector includes many sectors. Service Marketing exists, having the topics to be realized

while considering the specific characteristics of service, in every field of service. One of those fields is

Law. One of the professions representing service in field of law is the advocacy. There is a sort of

exchanging service between the advocates and their clients. Within this context, assessing the advocate

client relationship from the service marketing point of view, determining the advisee-client relationship

between advocates and the lawsuit holders and finding out main factors in advisee's selecting advocates

constitutes the purpose of this study.

The research area is Turkey focusing on the cities of İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır,

Mersin and Trabzon. The study has a descriptive character, and the questionnaire technique is used in the

practice part. Questions have been asked for determining the demographic and descriptive characteristic

of the participants in the first part of the questionnaire; and the consumer-client relationship between the

advocate-advisee in the second part. Cronbach's alpha analysis has been applied for the reliability of the

questions and 0.918 has been found as the reliability parameter. For the analysis of the data acquired,

descriptive statistics, T test and one sided ANOVA test was practiced on. At the end of the data acquired,

despite majority of the client's knowing their advocates enough are not satisfied from the service they

received and stated that they will not advice their advocates to the people in their vicinity.

At the end of the research, it was concluded that majority of the participants specified with the simple

random method get their advocates insufficient, selecting a different advocate will change the lawsuit

process and the confidence to the advocacy was shaken. It was also determined that participants stating

toward the gender factor was not a factor that could affect the lawsuit process.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.90025

Referanslar


Akdoğan, C. (2011). Hizmet pazarlamasında kalite anlayışı: Servqual ve servperf kalite

modellerinin karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 1.

Akil, C. (2012). Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatın Görevini

Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü, Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(1): 11-26

Asher, M. (1989). Measuring customer satisfaction, The TQM magazine, Vol.1, Issue. 2.

Biçer, D. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Hizmet Pazarlaması ve Bir Araştırma,

Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, s.46.

Gronross, C. (1982). An applied service marketing theory, European Journal of Marketing

İslamoğlu A. H. (2000). Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayınevi, İstanbul, s. 325-327.

Özgüven, N. (2008). Hizmet pazarlamasında müşteri memnuniyeti ve ulaştırma sektörü

üzerinde bir uygulama, ege akademik bakış, 8(2): 651-682.

Sayım, F., ve Aydın, V. (2011). Hizmet sektörü özellikleri ve sistematik olmayan risklerin

sektör menkul Kıymetleri ile etkileşimine dair teorik bir çalışma, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Dergisi, sayı,29, s. 246.

Tarcan, E. (2001). Hizmet yönetiminde kalite ve müşteri tatmini ölçümü, İstanbul Üniversitesi

yayınları, İstanbul.

Yenipınar, F. (2013). Hukuki Ve Sosyal Perspektifte Avukatlık Kariyeri Gaziantep Örneği,

Yüksek lisans tezi, Gaziantep üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, s. 13.

http://mygtakca.blogcu.com/avukatin-haklari-ve-yukumlulukleri/13285377( Erişim Tarihi :

02.2014)

http://www.karamanbarosu.org.tr/Print.aspx?ID=15177&Tip=Duyuru( Erişim

Tarihi:11.12.2014)

http://www.selulozis.org.tr/isci_recep_html/2005/04_piyasa_ve_avk.html

http://bavder.com.tr/?p=makale0ku&id=104( Erişim Tarihi:7.11.214)

Günergök, Ö. (2003). Avukatın sır saklama yükümlülüğü, AÜEHFD, Cilt. 7, Sayı.1-2, s. 655.

h t t p : / / w e b . e b a r o . w e b . t r / u p l o a d s / 5 5 / A V U K A T L I K T A % 2 0 G E -

LECE%C4%9E%C4%B0N%20UZMANI%20PR0JES%C4%B0/agup2donemtez.pdf( Erişim Tarihi:

08.2014)

http://mygtakca.blogcu.com( Erişim Tarihi:15.12.2014)

http://www.karamanbarosu.org.tr( Erişim Tarihi:11.12.2014)

http://bavder.com.tr (Erişim Tarihi: 7.11.2014)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.