Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği

Cevdet Kızıl, Vedat Akman, Selman Öztürk
2.900 2.677

Öz


Bu çalışmada, Yalova ilinde bulunan aile sağlığı merkezlerinden hizmet alan hastaların aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 100 hasta oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında hastalarla yüz yüze görüşülerek anket metodolojisinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hastalar bir sorunla karşılaştıklarında ilk olarak aile hekimine başvurmaktadır. Bunu sırasıyla devlet hastanesine başvuranlar ve üniversite hastanesine ya da özel hastane-özel muayenehaneye başvuranlar takip etmektedir. Çalışma, aynı zamanda ankete cevap veren katılımcılardan büyük çoğunluğunun aile sağlığı merkezine asıl başvurma sebebinin muayene olmak olduğunu göstermiştir. Bunu, asıl başvurma sebebine göre ilaç yazdıranlar ve diğer sebeplerden başvuranlar izlemektedir. Araştırmada Kruskal-Wallis H Testi ile Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Aile sağlığı merkezine başvuranlardan asıl sebebi farklı olan gruplar arasında hasta memnuniyet puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezine asıl başvurma sebebi muayene olmak olanların hasta memnuniyet puanı en yüksektir.


Tam metin:

PDF PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18221/bujss.67482

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.