İNTERNET REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ İNANÇ VE TUTUMLARININ REKLAM İZLEME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Görkem Cömert, Prof. Dr. Cemal Yükselen
1.466 392

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tüketicilerin, internet reklamlarına yönelik inanç ve tutumlar arasındaki ilişkiyi ve reklam izleme davranışları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür taraması çerçevesinde internet reklamcılığı, internet reklamlarına yönelik tutum araştırmaları konuları incelenmiştir. Araştırmada internet inanç faktörlerinin tutumlar üzerindeki etkisi, tutumların davranışsal tepkiler üzerindeki etkisi, tutumların, inanç faktörleri ve davranışsal tepkiler arasında aracılık rolü üstlenip üstlenmediği incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Coşkun, Ayşe Nazlıhan. (2007) İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2007.

Kotler, Keller. (2012) Marketing Management Global Edition 14e. Edinburg: Pearson Education Limited, 2012.

Kırcova, İbrahim. (2012) İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları, 2012.

Mahmoud, Ali Bassam. (2013) «Syrian Consume: Beliefs, Attitudes and Behavioral Responses.» VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA, 14 4 2013: 297-307.

Odabaşı, Yavuz. Barış, Gülfidan (2012) Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat Yayıncılık, 2012.

Onay Atılım. (2012) «Reklama Yönelik Tutumlar: Nitel Bir Araştırma» Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 9 2012, 54

Taşoğlu, Nihal Paşalı. (2009) Pazarlama İletişimi, Bütünsel Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009.

Tekinalp, Şermin. Uzun, Ruhdan (2013) İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2013

Uçar, Fatma. (2013) «Tüketicilerin İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumları.» Selçuk İletişim, 1 8 2013, 128-143.

Yükselen, Cemal. (2013) Pazarlama İlkeler, Yönetim Örnek Olaylar. Ankara: Detay Yayıncılık, 2013.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.