YENİLİKÇİ SÜREÇ YÖNETİMİNDE YALIN ÜRETİM SİSTEMATİĞİ

Mehmet Şahin Gök, Tuğkan Arıcı
2.264 483

Öz


Günümüzün hızla değişen ve gelişen rekabetçi işletme dünyası içerisinde çevre duyarlılığına önem veren yaklaşımlar önemlerini arttırmaktadır. İşletmenin iç süreçlerini doğrudan etkileyen dış paydaşları ile olan ilişkilerinin tedarik zinciri boyunca çevreci bir yaklaşım ile yeniden tasarlanması ve yönetilmesi de bu bağlamda önem taşımaktadır. Çevresel duyarlılıkların yenilikçi bir yaklaşım ile tedarik zincirine adapte edilmesi literatürde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (YTZY) olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı alandaki yeni ve çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde YTZY uygulamalarını teorik bir çerçevede analiz etmektir. Çalışmanın teorik çerçevesi kapsamında üretim yönetimi ve tedarik zinciri literatüründe sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık araştırmaları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bunun yanında yeni yönetim model ve araçlarının önem ve katma değer oluşturma seviyeleri ile YTZY’ne adaptasyonu kavramsal bir bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışma sonuçları modüler sistemlerden ziyade süreç bazlı sistemler ve yalın üretim sistematiği ile YTZY uygulamalarının potansiyel olarak daha yüksek fayda sağlayabileceğini öngörmektedir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Andiç, E., Yurt, Ö., Baltacığlu, T., 2012, “ Green Supply Chains: Efforts And Potential Applications For The Turkish Market”, Resources, Conservation And Recycling, V: 58, PP: 50-68.

Arimura, T.H., Darnall, N. & Katayama, H. 2011, “Is ISO 14001 A Gateway To More Advanced Voluntary Action? The Case Of Green Supply Chain Management”, Journal of Environmental Economics And Management, c:61, pp:170-182.

Atrek, B., Özdağoğlu, A. 2014, “Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c: 14, s: 2, ss: 13-26.

Aziz, R.F. ve Hafez, S.M. (2013). “Applying lean thinking in construction and performance improvement”. Alexandria Engineering Journal, 52: 679–695.

Büyüközkan & Vardaloğlu, http://www.gulcinbuyukozkan.net/ytzy8.pdf (Erişim Tarihi: 16.10.2016)

Bordean, O.N., Borza, A. ve Glaser-Segura, D. (2011). “A Comparative Approach of the Generics Strategies Within The Hotel Industry: Romania VS. USA”. Management & Marketing Challenges fort he Knowledge Society, 6(4): 501-5014.

Brocke, J.V., Zelt, S. ve Schmiedel, T. (2016). “On The Role of Context In Business Process Management”. International Journal of Information Management, 36: 486-495.

Ciravoğlu, G., (2006), “Tedarik Zinciri Yönetim Uygulamaları ve Performans Üzerine Etkilerinin Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Erdem, G., (2013), “Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Benimsenmesinin, Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Etkisi’’, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Ergülen, A. ve Büyükkeklik, A. (2008), “Çevre Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:10, S:1-2. SS: 33-50.

Ertürk, H., ve Özçelik, F. (2008). “Yalın Üretim Uygulayan İşletmeler İçin Yalın Muhasebe”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 15-45.

Gandhi, S., Mangla, S.K., Kumar, P. & Kumar, D. 2015, “Evaluating Factors In Implementation Of Successful Green Supply Chain Management Using DEMATEL: A Case Study”, International Strategic Management Review, v:3, pp: 96-109.

Güler, E. (2010). “Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 147-168.

Jabbour, A.B., Frascareli, F.C. & Jabbour, C.J. 2015, “Green Supply Chain Management And Firm Performance: Understanding Potential Relationships And The Role Of Green Sourcing And Some Other Green Practices”, Resources, Conservatiın And Recycling, v:104, pp: 366-374.

Kafa, N., Hani, Y. & Mhamedi, A. 2013, “Sustainability Performance Measurement For Green Supply Chain Management”, 6th Conference On Management And Control Of Production And Logistics (IFAC).

Kılıç, A., Ayvaz, B., 2016, “Türkiye Otomotiv Yan Sanayide Yalın Üretim Uygulaması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Y:15, S:29, SS:29-60.

Korkankorkmaz, N. 2012, “Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine İlişkin Bir Araştırma”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Lee, V.H., Ooi, K.B., Chong, A.Y.C. & Seow, C. 2014, “Creating Technological Innovation Via Green Supply Chain Management: An Empirical Analysis”, Expert Systems with Applications, v: 41, pp: 6983–6994.

Min, H. 2015, “The Essentials Of Supply Chain Management: New Business Concepts And Apllications”, 13th Press, Pearson FT Press, Web ISBN: 0-13-403644-1.

Nguyen, D. (2015). “A New Application Model of Lean Management In Small And Medium Sized Enterprises”. International Journal of Simulation Modelling, 14(2): 289-298.

Oliveria, J., Oliveria, O., Ometto, A., Ferraudo, A., Salgado, M. 2016, “Environmental Management System ISO 14001 Factors For Promoting The Adoption Of Cleaner Production Practices”, Journal Of Cleaner Production, V:133, pp: 1384-1394.

Özçelik, F. (2013). “Yalın Performans Ölçümleri ve Yalın Üretim Uygulayan İşletmelerin Muhasebe Bölümlerinde Bir Araştırma”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 5(10): 103-126.

Özçelik, F., Öztürk, B.A. 2014, “A research On Barriers To Sustainable Supply Chain Management And Sustainable Supplier Selection Criteria”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c:16, s:2, ss: 259-279.

Özveri, O., Kabak, M., 2016, “Süreç Yönetimi Olgunluk Modelleri ve Bir Organizasyonun ve Süreç Yönetimi Olgunluğunun Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 18, S:1, PP: 101-110.

Song, H., Zhao, C., Zeng, J., 2017, “Can Environmental Management Improve Fınancial Performance: An Empirical Study Of A-Shares Listed Companies In China”, Journal Of Cleaner Production, v:141, pp: 1051-1056.

Peker, D. 2010, “Çevresel Performansın Geliştirilmesinde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

Sharma, V., Chandna, P., Bhardwaj, A., 2017, “Green Supply Chain Management Related Performance Indicators In Agro Industry: A Review”, Journal Of Cleaner Production, V:141, PP:1194-1208.

Sople, V.V. 2011, “Supply Chain Management”, 13th Press, Pearson India, Web ISBN: 978-9-3-3251670-0.

Teixeira, A.A., Jabbour, C.J., Jabbour, A.B., Latan, H. & Oliveria, J.H. 2016, “Green Training And Green Supply Chain Management: Evidence From Brazilian Firms”, Journal Of Cleaner Production, v:116, ss: 170-176.

Tippayawong, K.Y., Tiwaratreewit, T. & Sopadang, A. 2015, “Positive Influence Of Green Supply Chain Operations On Thai Electronic Firms’ Financial Performance”, Procedia Engineering, v: 118, pp: 683 – 690.

Trkman, P. (2010). “The Critical Success Factors of Business Process Management”. International Journal of Information Management, 30: 125-134.

Yangınlar, G., Sarı, K., (2014), III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Trabzon, 178-187.

Yavuz, V.A. 2010, “Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c:7, s: 14, ss: 63-86.

Yılmazer, V., Çelik, H.E. & Yağızer, C. 2009, “Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışı Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c: 9, s:2, ss: 1-14.

Yılmazer, A., Sarıaltın, H., 2011, “KOBİ’lerde Süreç Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi: Sakarya İli I. Organize Sanayi Bölgesi Örneği”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:30, s: 2, pp:155-186.

Zheltonogov, V., Wood, J.K., Schume, P., Borgenstrad, M., Bharade, N. ve Arsanjani, A. (2015). “Business Process Management Design Guide: Using IBM Business Process Manager”, IBM Redbooks, ISBN: 978-0-7384-4059-0.

Zhu, Q., Feng, Y. & Choi, S.B. 2016, “The Role Of Customer Relational Governance In Environmental And Economic Performance Improvement Through Green Supply Chain Management”, Journal Of Cleaner Production, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.124
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.