Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşrasında Eğitim Kurumları (Gümüşhane Örneği)

Naim; Selahattin Ürkmez; Tozlu
745

Öz


Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile başlayan süreçte her alanda
olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da bir takım düzenlemeler yaparak
yeniden yapılanma yoluna girmiştir. Geleneksel eğitim kurumlarından
modern eğitim kurumlarına geçildiği ama aynı zamanda geleneksel
eğitim kurumlarının da varlığını sürdürdüğü bu dönemde, bu değişim ve
ikilemin 1850-1923 yılları arasında taşraya yansımalarının nasıl olduğu,
Trabzon vilayetine tâbi Gümüşhane sancağı üzerinden ortaya konmaya
çalışılmıştır. Küçük bir Anadolu kasabası olan Gümüşhane’deki Müslüman
ve gayrimüslim okulları, öğretmenler, öğrenci sayısı, okutulan derslerden
yola çıkılarak eğitim-öğretimin yapısı, Cumhuriyet’e yansımaları ve
intikali hakkında bilgi verilmiştir. Bunun yanında günümüze tecrübe olması
bakımından eğitim-öğretim alanında yaşanan zorluk ve sıkıntılar da ifade
edilmiştir.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.23645