Gediz Nehrinden İstifade İle Menemen Ovasını Sulamaya ve Köylerine İçme Suyu Temin Etmeye Yönelik Bir İmtiyaz Teşebbüsü

Ertan GÖKMEN
675

Öz


Osmanlı Devleti’nde sermaye yetersizliği ve teknik bilgi eksikliği
nedeni ile XIX. yüzyılın ikinci yarısında pek çok yatırım yabancılara imtiyaz
verilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Belirtilen dönemde tarımı geliştirmek
için de pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar içerisinde nehir
ve göllerin ıslah edilmesi, bataklıkların kurutulması ve arazilerin modern
yöntemlerle sulanması yer almaktadır. 1890’lı yıllarda Menemen ovasının
sulanması için bir Fransız vatandaşı olan Mösyö Jan Verdo bir imtiyaz
elde etme teşebbüsünde bulunmuştur. Mösyö Verdo kuracak olduğu sulama
sistemi ile 50 bin dönümlük Menemen ovasını sulamayı ve bu ovada
bulunan köylere su temin etmeyi amaçlıyordu. Mösyö Verdo’nun yapmış
olduğu müracaat devletin yetkili kurullarında değerlendirilmiş, hazırlanan
şartname ile mukavelename sadrazam arzı ile padişah iradesinin alınması
için sunulmuş ise de imtiyaz padişah tarafından kabul edilmemiştir.
Mösyö Verdo’nun imtiyaz için yaptığı müracaatın detayları ve bunun
ilgili kurullardaki değerlendirilişi çalışmada değişik başlıklar altında ele
alınmıştır.
DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.23071