Kerim Han Zend’in Şiraz’ı İmar ve İhyası

Şefaattin DENİZ
734

Öz


Kerim Han İran halklarından birisi olan Lur kökenli Zend
Hanedanı’na mensuptur. O, İran’da Nadir Şah’tan sonra yaşanan iç
kargaşayı bitirip, Horasan dışında, tüm ülkeye egemen olmuştur. Şiraz’ı
başkent yapmış, 1765’ten 1779 yılındaki ölümüne kadar on dört yıl bu
şehirde ikamet etmiştir. Yaşadığı süre zarfında şehri bayındır hale getirmek
için çabalamış ve bunda da başarılı olmuştur. Bu makalenin temel amacı,
Kerim Han’ın Şiraz’da yaptırdığı idari, dini, ticari ve sosyal nitelikli
mimari eserleri incelemektir. Bu eserler Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi
vakıf değil, devlet bütçesinden yapılmış eserlerdir. Temel tezimiz Şiraz’ı
imar ve ihya edenin Kerim Han Zend olduğudur. Araştırmalarımız sonucu
bu mevzunun Türkiye’de herhangi bir akademik araştırmaya konu olmadığı
görülmüştür. Makale bu eksikliği gidermek amacıyla yazılmıştır.




DOI: http://dx.doi.org/10.17518/caty.92967