HEMŞİRELERİN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Özlem Özer, Özgür Uğurluoğlu, Gülcan Kahraman, Keziban Avcı
2.420 668

Öz


Bu çalışmanın amacı hemşirelerin karanlık kişilik özelliklerini belirlemek ve karanlık kişilik alt boyutları ile ilgili değerlendirmelerinin çeşitli bireysel ve demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Ankara’da faaliyet göstermekte olan bir kamu hastanesinde görev yapan tüm hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 244 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, araştırmaya katılan hemşirelerin karanlık kişilik özelliklerinin alt boyutları olan makyavelizm, narsisizm ve psikopati boyutlarına ilişkin değerlendirmelerinin yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bekâr hemşirelerin narsisizm puanları evli hemşirelere göre daha yüksektir. Ancak toplam çalışma süresi, cinsiyet ve eğitim durumunun karanlık kişilik düzeyleri açısından bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır. Sağlık kurumlarında hemşire davranışlarını gözlemenin ve eğitim programları ile konuya dikkat çekilmesinin gerekli olduğuna inanılmaktadır. Bu konuda örgüt psikolojisi alanında bilgi sahibi uzman psikologlar ile çalışılması önerilebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Karanlık kişilik, hastane, hemşire, sağlık sektörü


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.00288