TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİŞİLERİNE, ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARINA VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINA ETKİSİ

Derya Göğebakan Yıldız, Gülbin kıyıcı
3.155 561

Öz


Araştırmanın amacı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi dersinde kullanılan Ters Yüz Edilmiş Sınıf modelinin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, akademik başarıları, üstbiliş farkındalıkları, epistemolojik inançları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.  Çalışmada yarı deneme modellerinden “Denkleştirilmemiş Kontrol Gruplu Model” kullanılmıştır. Araştırma,  Deney (N:32)  ve Kontrol (N:34) grupları olmak üzere toplam 66 Fen Bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 66 öğretmen adayından 39’u kız 27’si erkektir. İşlem süreci toplam 8 hafta sürmüştür. Veri toplama aracı olarak “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersi Başarı Testi”, Üstbiliş Farkındalık Envanteri”,ve “Epistemolojik İnanç Ölçeği”, kullanılmıştır. Sonuç olarak, Ters Yüz Edilmiş Sınıf modelinin Bilim Doğası ve Bilim Tarihi dersinde öğretmen adaylarının erişilerini ve üstbiliş farkındalıklarını arttırdığı ancak, epistemolojik inançlara anlamlı etkisi olmadığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.70886