Yozgat ilinde yaşayan gebelerin sosyoekonomik ve demografik faktörler açısından değerlendirilmesi

Mustafa Kara, Emel Kıyak Çağlayan, Seyhan Karaçavuş, Yalçın Erdoğan
2.621 863

Abstract


Özet

Amaç. Bu çalışmanın amacı sosyoekonomik faktörler ile gebelik parametreleri arasındaki ilişkiyi göstermektir. Yöntemler. Kliniğimize Nisan 2011-Ekim 2011 arasında başvuran toplam 300 hasta kabul kriterlerine göre bu kesitsel çalışmaya dahil edildi. Katılan kadınlara yüz yüze görüşme metodu ile ayrıntılı bir anket uygulandı. Maternal yaş, eğitim düzeyi, maternal meslek, bulantı-kusma durumu, beslenme sorunu, vitamin kullanımı, maternal kilo alımı, önceki doğumların sayısı, eş eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi, planlı gebelik durumu, sosyal sınıf, sigara içme ve alkol tüketimi değerlendirildi. Bulgular. Ailenin aylık gelir düzeyi gruplarına göre beslenme sorunu, planlı gebelik durumu, gebelikte vitamin kullanımı, maternal yaş, maternal meslek, eş mesleği ve aile tipi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi. Sonuç. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan gebelerin gebelik parametreleri ve yaşam kalitesi skorları sosyoekonomik düzeyi yüksek olan gebelerden anlamlı şekilde daha düşüktü.

Anahtar sözcükler: Gebelik, sosyoekonomik seviye, maternal kilo alımı, eğitim

 

Abstract

Aim. The aim of this study is to demonstrate the association between socioeconomic factors and pregnancy parameters. Methods. A total 300 patients referred to our clinic between April 2011- October 2011 were included into this cross sectional study according to the acceptance criteria. A detailed questionnaire was addressed to the participating women by face-to-face interview method. Maternal age, educational status, maternal occupation, presence of nausea-vomiting, nutrition issue, vitamin intake, maternal weight gain, number of previous births, husband's educational level, monthly income, status of planned pregnancy, social class, smoking, and alcohol consumption were evaluated. Results. There were statistically significant differences between the monthly income groups in relation with nutrition issue, planned pregnancy status, vitamin intake throughout pregnancy, maternal age, maternaloccupation, husband occupation, and family type. Conclusion. Pregnancy parameters and life-quality scores of the pregnants who have low socio-economic level were significantly lower than pregnants with high socio-economic level.

Keywords: Pregnancy, socio-economic level, maternal weight gain, education


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.