Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının 12 sınıf Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etkisi

Battal ODABAŞI, Prof.Dr.Hikmet Y. CELKAN
1.639 1.554

Öz


Bu araştırmada beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yürütülen öğretim etkinliklerinin 12 sınıf öğrencilerin bilgilerinin kalıcılığı ile başarı düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır Bu araştırmada ağırlıklı olarak betimsel araştırma modeli uygulanmıştır Korelâsyon desen çalışması ile de desteklenmiştir Öğrencilerin başarı düzeylerindeki farklılaşmada öntest olarak Ekim 2008 ve sonrası tarihinde yapılan deneme sınavları ortalaması ile 2009 ÖSY Sınavlarının durumu karşılaştırılarak yapılmıştır Beyin temelli uygulamaların öncesinde yapılan sınavın sonuçları ile sonrasında girilen ÖSYS 14 Haziran 2009 sınavının sonuçları arasında elde edilen başarı düzeyi olarak pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür Cinsiyet olarak; erkeklerin lehinde bir sonuç elde edilmiştir Anahtar Kelimeler: Beyin Temelli Öğrenme Başarı Cinsiyet

Tam metin:

PDF