Yıl: 2010 Cilt: 19 Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Bu Sayı Hakkında PDF
Yönetimde iç Kontrol İç Denetim Ve Dış Denetim Fonksiyonlarının Birbirleri ile İlişkileri Ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmalarının Değerlendirilmesi PDF
Dr. Recai AKYEL
Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Değerlendirilmesi: Aksayan Ve işleyen Yönler PDF
Dr. Sefa ÇETİN
Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Hatay İlinde Bir Araştırma PDF
Aybegüm BİLİR, Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
İMKB’de Sektörel Açıdan Döviz Kuru Duyarlılığının incelenmesi PDF
Prof.Dr.Hatice DOĞUKANLI, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN, Emel YÜCEL
Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının 12 sınıf Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etkisi PDF
Battal ODABAŞI, Prof.Dr.Hikmet Y. CELKAN
Haber Ve Toplum Arasındaki ilişkinin Toplumsal Yaşama Yansımaları PDF
Prof. Dr. Sedat CERECİ
The Impact Of Perceived Price Fairness And Consumer Ethnocentrism On Conumers’ Purchase Intentions: An Exploratory Assessment PDF
Doç.Dr.Mehmet İsmail YAĞCI
Kat Hizmetleri Yöneticilerinin Hizmet Kalitesi Algıları: Konaklama işletmelerinde Görgül Bir Araştırma PDF
Yrd. Doç. Dr. Barış ERDEM
Xviii Yüzyıldan Xix Yüzyıla Geçerken geçiş Döneminde Siyasî Ve Edebî Etkileşim PDF
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUCAN
Tüketicileri E alışverişe Yönlendiren Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Araştırma PDF
Yrd. Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ, Öğr. Gör. Eda YAŞA
Ergenlerin Arkadaş Bağlılığı Ve internet Bağımlılığının Cinsiyet Ebeveyn Tutumu Ve Anne baba Eğitim Düzeylerine Göre incelenmesi PDF
Uzm. Psi.Dan.Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, Yrd. Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Timss Verileri Kullanılarak Tayvan Ve Türkiye’deki 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması PDF
Duygu ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
9 Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Öfke Ve Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi PDF
Dr. Rezzan GÜNDOĞDU
Öfke Ve Empati ilişkisine Yönelik Otel Zincirinde Bir Araştırma PDF
Hulusi DOĞAN, Engin ÜNGÜREN, Seden ALGÜR
Konut Kalitesinin Mekansal Dağılımının istatistiksel Analizi PDF
Neslihan SAM, Hasan ERTÜRK
Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Döviz Kuru ilişkisi: Türkiye Örneği PDF
Okyay UÇAN, Özlem ÖZTÜRK
Küreselleşmenin Ulus devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri PDF
Orhan Veli ALICI
Tourism Industry And Standardisation: An Impossible Task? PDF
Alper BOZKURT
Bakü tiflis ceyhan Petrol Boru Hattı Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri PDF
Doç. Dr. Harun BAL, Arş.Gör. Ali Eren ALPER
İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları ile Ailelerinin Eğitim öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi PDF
Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Meltem ŞEKER
ilköğretim 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan inançları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF
Uzm. Psi. Dan. Suat KILIÇARSLAN, Doç. Dr. Meral ATICI
Hitit Dönemim iskelet Topluluklarının Antropolojik Analizi PDF
Yrd. Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU
Ülkü Tamer’in Alleben Anıları Ile Alleben Öyküleri’ndeki Antep PDF
Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Ve Seyahat Acentalarının Bu Şikayetlerle Karşılaşma Sıklıkları Üzerine Bir Araştırma PDF
Yrd. Doç. Dr. Kamil UNUR, Prof. Dr. Celil Çakıcı, Araş. Gör. Hülya TAŞTAN
9 Sınıf Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların Ve Simülasyonların Akademik Başarıya Ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin incelenmesi PDF
Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoğlu, Oktay Bülbül
Genetik Algoritmalar Yardımı ile Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü Üzerine Bir Uygulama PDF
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK
Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim Ve iletişim PDF
Doç. Dr. Ferlal ÖRS, Yrd.Doç.Dr. Semra TETİK
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi Ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Adnan Menderes Ve Uludağ Üniversiteleri Örneği PDF
Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU, Uzm. Elif ASLANTÜRK
Konaklama Işletmelerinde Bilgi Yönetimi: Antalya 8217;daki Beş Yildizli Otellerde Bir Uygulama PDF
Prof. Dr. Bahar TANER, Yrd. Doç. Dr. Dilek TETİK, Öğr. Gör. İ. Alpay YILMAZ
Thornton Wilder’s Play Our Town: The Dramatic Techniques As A Reflection Of The Embodiment Of Emotions PDF
Prof. B. Ayça Ülker Erkan
Hekimlerin Empatik Özelliklerinin Ölçümü Ve Bu Ölçümlerin Demografik Değişkenlere Göre Değişimi PDF
A. Kadir TEKE, Ekrem CENGİZ, Cesim DEMİR
The Effects Of Economical Cultural And Social Capitals On Turkish Unıversity Students 8217; Well being And Academic Achievement PDF
Yrd. Doç. Dr. Gözde Özdikmenli-Demir


ISSN: 1304-8880