Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

35.444 15.786

Dergi ana sayfa görseli

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACED), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Dergi’de, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektuplar Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel ve hakemli bir dergi olan DACED, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir.  Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

 

Derginin kapsamı, deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.

Cilt 2, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması PDF
Saim Yıldırımer, Mehmet Özalp, Esin Erdoğan Yüksel
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi PDF
Kazım Onur Demirarslan, Halil Akıncı
Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler PDF
Bilge Kalanlar
Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit-Yahyakaptan Mahallesi Örneği PDF
Kazım Onur Demirarslan, Deniz Demirarslan
The Investigation of the Housing Stock in Turkey and Japan According to the Non-Structural Seismic Risks PDF (English)
Deniz Demirarslan


ISSN: 2528-9640