GAYBÎ BİR İLİM ŞUBESİ OLARAK İHTİLÇ-NMELER VE MEVLN SEVDÎ’NİN MANZUM İHTİLÇ-NMESİ

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ, Mehmet Akif GÖZİTOK
2.393 4.790

Öz


Merak insana özgü bir duygudur ve insan geçmişi, geleceği ve içinde yaşadığı evreni neden ve sonuçları ile merak eder. Bu duygu, öylesine güçlüdür ki önüne geçilmesi de bu anlamda mümkün değildir. İnsanoğlu bu merak duygusunu giderebilmek için kendince çeşitli metotlar geliştirmiş ve bunlardan hareketle bir nebzede olsa bu duygusunu tatmin etmeye uğraşmış hatta bunu bir ilim şubesi haline getirmiştir. Biz de bu çalışmamızda bu ilim şubelerinden biri olan fal/falcılık ve ihtilâç-nâme/seğir-nâmeler hakkında bilgi verecek; bu türün manzum bir örneği olan Mevlânâ Sevâdî’nin İhtilâç-nâme’sini bilim dünyasına tanıtacağız

Anahtar kelimeler


İhtilâç-nâme, Seğir-nâme, Mevlânâ Sevâdî, Fâl ve Fâlcılık

Tam metin:

PDF

Referanslar


ABDÜSSELAM Muhammed (1333). Segirmek Manaları, (Naşiri: İtimat Kitaphanesi Sahibi Seyid Tâhir), İstanbul: Kadınlar Dünyası Matbaası.

AYDIN Mehmet (1988). ‘Fal Maddesi’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.12, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

BÜYÜKKARCI YILMAZ Fatma (2013). “On Yedinci Yüzyıldan Bir Kırkambar: Baldırzâde Ailesine Ait Bir Mecmua”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter, p. 549- 578.

ÇAVUŞOĞLU Ali (2004). Kıyafet-nâmeler, Ankara: Akçağ Yay.

ÇELEBİ Katip (2008). Keşfü’z-zünûn, (çev. Rüştü Balcı) İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Derleme Sözlüğü (1993). Cilt X, Ankara: TDK Yay.

DEVELLİOĞLU Ferid (2003). Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi.

DOĞAN Mehmet (2005). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Pınar Yay.

DUVARCI Ayşe (1993). Türkiye’de Fâlcılık Geleneği ve Bu Konuda İki Eser, Ankara: Ersa Matbaası.

EKER Gülin Ö. (2004). “Gelenekten Geleceğe Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.

ELİADE Mircea (2000). Şamanizm, İstanbul: Kabalcı Yay.

ERGİN Muharrem (1997). Dede Korkut Kitabı I, Giriş-Metin-Faksmile, Ankara: TDK Yay.

ERSOYLU Halil (1985). “Seğir-nâme”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten).

ERTAYLAN İ. Hakkı (1951). Fâlnâme, İstanbul: İstanbul Ünv. Yay.

GÖKYAY O. Şaik (2000), Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: MEB Yay.

HACİP Yusuf Has (1979). Kutadgu Bilig, (Haz: R. Rahmeti Arat), Ankara: TDK Yay.

HANÇERLİOĞLU Orhan (1994). İslam İnançları Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

http://forum.abonem.com/osmanli-tarihi-genel/8213-osmanli-tarihinde-bilim-7-.html (Erişim tarihi: 04.10.2009)

İBN HALDUN (1988). Mukaddime, (Haz: Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yay.

İNAN Abdülkadir (1986). Makaleler ve İncelemeler, Ankara: TTK Yay..

İNAN Abdülkadir (1995). Tarihte ve Bugün Şamanzim, Ankara: TTK Yay.

İNAN Uğur (1990). Halname-i Sevâdî, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Karşılaştırmaları Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak., Yay., Ankara, 1991, s., 756-757

MACDONALD D. B. (1977). ‘Fâl Maddesi’, İslam Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay.

MAHMUD Kaşgarlı (1998). Divanü Lugat’it Türk, (Ter: Besim Atalay), C.1, Ankara: TDK Yay.

MENGİ Mine (1977). “Kıyafetnameler Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten) Ankara: TDK Yay.

ÖZERGİN M.Kemal (1967). “Eski Bir Seyirme-nâme”, Türk Folklor Araştırmaları, Şubat, Sayı: 211, Yıl: 18, C.10.

ROUX J. Paul (1999). Altay Türkleri’nde Ölüm, İstanbul: Kabalcı Yay.

SAMİ Şemseddin (1989). Kamus-i Türki, İstanbul: Enderun Yay.

Tarama Sözlüğü (1989). Ankara: TDK Yay.

TOGAN Z.Velidi (1982). Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul: Enderun Kitabevi.

Türk Ansiklopedisi (1989). ‘Fal Maddesi’, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK Yay.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları, ŞR 525 numarada kayıtlı

nüshanın 260a varağı.

Bibliothèque nationale de France Kütüphanesi, Turc 21’de kayıtlı nüshanın 23b varağı.