Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi

Alpaslan ATEŞ, Soner ESMER, Erkan ÇAKIR, Kenan BALCI
2.320 827

Öz


Dünyada yük taşımacılığı en fazla denizyolu ile yapılmaktadır.Denizyolu taşımacılığı içerisinde konteyner taşımacılığının oranı sürekli artışgöstermektedir. Diğer denizyolu taşımacılık sistemlerinde olduğu gibi konteynertaşımacılığında da limanlar arasında yoğun bir rekabet vardır. Bu nedenlelimanların bu yoğun rekabet ortamında faaliyet gösterebilmeleri için, yapılanişin doğası gereği sadece ulusal değil uluslararası standartlarda işyapabilmeleri ve uluslararası geçerliliği olan performans göstergelerine sahipolmaları gereklidir.Bu çalışmada; Karadeniz çevresinde konteyner taşımacılığına hizmetveren ve TRACECA programı çerçevesinde Karadeniz’de faaliyet gösteren 5ülke (Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, BulgaristanveRomanya) ve program dışındabulunan Rusya’ya ait toplam 9 konteyner terminali (Novorossisk, Odesa, Varna,Burgaz, Batum, Poti, Ilyichevsk, Köstenceve Trabzon) 2011 yıl görecelietkinlikleri parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulaması ilebelirlenmiştir. VZA sonuçlarına göre, incelenen terminaller içerisinde Poti veNovorossisk konteyner terminali göreceli etkin durumdadır. Diğer yandan, endüşük göreceli etkinliğe sahip olan terminal ise Burgaz konteyner terminalidir.

Anahtar kelimeler


Karadeniz, konteyner terminal, veri zarflamaanalizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


ADLER, N. ve GOLANY, B. (2001). Evaluation of Deregulated Airline Networks Using Data Envelopment Analysis Combined with Principal Component Analysis with an Application to Western Europe, European Journal of Operational Research, Vol.132, No. 2, pp. 18–31.

AL-ERAQI, A.S., MUSTAFA, A., KHADER, A. T. ve BARROS, C. P. (2008). Efficiency of Middle Eastern ve East African Seaports: Application of DEA Using Window Analysis. European Journal of Scientific Research ISSN 1450- 216X Vol.23 No.4, pp. 597-12.

ATEŞ, A., KARADENİZ, Ş. ve ESMER, S. (2010). Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye’nin Yeri. Dokuz Eylul University, Maritime Faculty Journal. Vol. 2, No. 2, pp.83-98.

ATEŞ, A. (2010). Türkiye Konteyner Terminallerinde Verimlilik Analizi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Erzurum.

ATEŞ, A. ve ESMER, S. (2011).Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, May 26-29, Denizli-TURKEY.

AVKIRAN, N. K. (2001). Investigating Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through Data Envelopment Analysis, SocioEconomic Planning Sciences, Vol.35.

BANKER, R. D., CHARNES, A. ve COOPER, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, Vol. 30, No.9, pp.251-253. BARROS, C.P. ve ATHANASSİOUS, M. (2004). Efficiency in European Seaports with DEA: Evidence From Greece and Portugal. Maritime Economics and Logistics, Vol. 6, No.2, pp. 122-140.

BARROS, C.P. (2006). A Beachmark Analysis of Italian Seaports Using Data Envelopment Analysis. Maritime Economics & Logistics, Vol. 8, pp. 347-365.

BAYSAL, M.E., UYGUR, M. ve TOKLU, B. (2004). Veri Zarflama Analizi ile TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt. 19, No.4, ss.437-442.

BOUSSOFIANE, A., DYSON, R. ve RHODES, E. (1991). Applied Data Envolopment Analysis. European Journal of Operational Research, Vol.2, No. 6, pp. 1-15.

BOWLIN, W.F. (1998). Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Anaysis (DEA), Journal of Cost Analysis, pp.3-27.

BÜLBÜL, S. ve AKHİSAR, İ. (2005). Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Araştırılması. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o 3s2

CHARNES, A., COOPER W.W. ve RHODES, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research 2.

CHARNES, A., COOPER, W. W., LEWIN, A. Y. ve SEIFORD, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications. Boston: Kluwer.

CULLINANE, K., SONG, D.W. ve GRAY, R. (2002). A Stochastic Frontier Model of the Efficiency of Major Container Terminals in Asia: Assessing the Influence of Administrative and Ownership Structures. Transportation Research Part A: Policy and Practice. Vol. 36, No.8, pp. 743-76

CULLINANE, K., Jİ, P. ve WANG, T. F. (2005). The Relationship Between Privatization and DEA Estimates of Efficiency in the Container Port Industry. Journal of Economics and Bussiness, Vol. 57, pp.433-462. CULLINANE, K., WANG, T. F.,SONG, D.W. ve JI, P. (2005). A Comparative Analysis of DEA and SFA Approaches to Estimating the Technical Efficiency of Container Ports. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol.40, No.4, pp.354-374.

CULLINANE, K. ve WANG, T. F. (2006). The Efficiency of European Container Ports: A Cross-sectional Data Envelopment Analysis. International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9, No.1, pp. 19-31.

CULLINANE, K., WANG, T. F.,SONG, D.W. ve JI, P. (2006). The Technical Efficiency of Container Ports: Comparing Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis. Transportation Research Part A. Vol.40, pp. 354-374.

CULLINANE, K. ve WANG, T.F. (2007). Data Envelopment Analysis (DEA) and Improving Container Port Efficiency. Port Governance and Port Performance Research in Transportation Economics, Vol.17, pp. 517-56

CULLIANE, K. ve WANG, T. (2010). The Efficiency Analysis of Container Port Production Using DEA Panel Data Approaches. OR Spectrum. Vol.32, pp. 717-738.

ÇAĞLAR, V. (2012). Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

DİKMEN, C. (2007). Veri Zarflama ile Üniversitelerin Etkinliğinin Ölçülmesi, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:3 sayı:3.

ERTUĞRUL, İ. ve IŞIK, A. T. (2008). İşletmelerin VZA ile Mali Tablolarına Dayalı Etkinlik Ölçümü: Metal Ana Sanayiinde Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Ünv. İİBF Dergisi, C. X., ss. I.

ESMER, S. (2010). Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli. Dokuz Eylül Yayınları. İzmir. FARRELL, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Vol.120, No. 3, pp. 253-290.

FILIPPINI, M. ve PRIONI, P. (1994). Is Scale and Cost Inefficiency in the Swiss Bus Industry a Regulatory Problem? Evidence from a Frontier Cost Approach. Journal of the Economics of Business, Vol. 1, No. 2, pp. 219–231.

FUNG NG, A.S. ve LEE,C.X. (2007). Port Productivity Analysis By Using DEA: A Case Study in Malaysia. Institute of Transport and Logistics Studies, University of Sydney, http://ws.econ.usyd.edu.au/itls/wp-archive/itls-wp-07-11.pdf (002013).

GÜÇLÜ, A. (1999). Türk Silahlı Kuvvetleri Hastanelerinde Teknik Verimlilik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Doktora Tezi. (Yayınlanmamış).

HAAG, S.E. ve JASKA, P.V. (1995). Interpreting Inefficiency Ratings: An Application of Bank Branch Operating Efficiencies, Managerial Decision Economics, Vol.16, No.1, pp-7-14.

ITOH, H.(2002). Efficiency Changes at Major Container Ports in Japan: A Window Application of Data Envelopment Analysis. Review of Urban and Regional Development Studies, Vol. 14, No.22, pp.133-152.

KARHAN, A. ve ÖZGÜR, E. (2009). Hastanelerde Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizi, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara.

KECEK, G. (2010). Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama Örneği. Siyasal Kitabevi.

KIM, M., ve SACHISH, A. (1986). The Structure of Production, Technical change and Productivity in a Port. Journal of Industrial Economics, Vol. 35, No.2, pp. 209-223.

LIN, L.C. ve TSENG, L.A. (2005). Application of DEA and SFA on the Measurement of Operating Efficiencies for 27 International Container Ports. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (EAST’s 05) 5, pp. 592-607.

LIN, L. C. ve TSENG, C. C. (2007). Operational Performance Evaluation of Major Container Ports in the Asia-Pacific Region. Maritime Policy& Management, Vol. 34, No.6, pp.535-551.

LOVELL, S. (1993). Production Frontiers and Productive Efficiency, H.O. Fried, Lovell, K., and Schmidt, S. (der.) The Measurement of Productive Efficiency, Oxford University Press, Oxford, (3 – 64).

MARTINEZ- BUNDRIA, E., DIAZ-ARMAS, R., NAVARRO-IBANEZ, M. ve RAVELO-MESA, T. (1999). A Study of the Efficiency of Spanish Port Authorities Using Data Envelopment Analysis. International Journal of Transport Economics, XXVI(2), pp.237-253.

NORMAN, M. ve STOKER, B. (1991). Data Envelopment Analysis, The Assessment of Performance. Chichester: Wiley.

NOTTEBOOM, T., COECK, C. ve VAN DEN BROECK, J. (2000). Measuring and Explaining the Relative Efficiency of Container Terminals by Means of Bayesian Stochastic Frontier Models. International Journal of Maritime Economics, Vol.2, pp.83-106.

ORAL, M. ve YOLALAN, R. (1990). An Emprical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches, European Journal of Operational Research, Vol. 46, No.3: pp.282-294.

OUM, T.H., YU, C. (1994). Economic Efficiency of Railways and Implications for Public Policy. Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 28, No. 2, pp. 121–138.

PANAYIDES, P.M., WANG, T.F. ve MAXOULIS, C.N. (2008). Measuring Seaport Economic Efficiency: A Comperative DEA Study. IAME Annual Conference. Düzenleyen Dalian Maritime University. Dalian, China. 2-4 April 2008.

REGAN, A.C. ve GOLOB, T.F. (2000).Trucking Industry Perceptions of Congestion Problems and Potential Solutions in Maritime Intermodal Operations in California. Transportation Research A: Policy and Practice Vol.34, No. 8, pp. 587–605.

RIOS, L.R. ve MAÇADA, A. C. G. (2006). Analysing the Relative Efficiency of Container Terminals of Mercosur Using DEA. Maritime Economics& Logistics, Vol. 8, pp. 331-346.

ROLL, Y. ve HAYUTH Y. (1993). Port Performance Comparison Applying Data Envelopment Analysis, Maritime Policy and Management, Vol. 20, pp.153-161.

SHERMAN, D.H. ve GOLD, F.(1985). Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Anaysis, Journal of Banking and Finance, Vol. 9, pp. 297-315.

TALLEY, W. K. (1994). Performance Indicators and Port Performance Evaluation. Logistics and Transportation Review, Vol. 30, No.4, pp.33935

TALLEY, W.K. (1998). Optimum Throughput and Performance Evaluation of Marine Terminals. Maritime Policy and Management, Vol.15, No. 4, pp. 327– 331.

TONGZON, J.L. (1995). Determinants of Port Performance and Efficiency. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 29, No. 3, pp. 245–252.

TONGZON, J. (2001). Efficiency Measurement of Selected Australian and Other International Ports Using Data Envelopment Analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol.35, No.2, pp.113-128.

TONGZON, J. ve HENG, W. (2005). Port Privatization, Efficiency and Competitiveness:Some Emprical Evidence from Container Ports (Terminals). Transportation Research Part A, Vol. 39, pp.405-424.

TONGZON, J., CHANG, Y.T. ve LEE, S.Y. (2008). Efficiency Measurement of Selected Korean and Other International Ports Using Stepwise Data Envelopment Analysis (DEA). IAME Annual Conference. Düzenleyen Dalian Maritime University. Dalian, China. 2-4 April 2008.

TRUJILLO, L. ve TOVAR, B. (2007). The European Port Industry: An Analysis of its Economic Efficiency. Maritime Economics and Logistics. Vol. 9, No.2, pp. 148-171.

TURNER, H., WINDLE, R. ve DRESNER, M. (2004). North American Container Port Productivity: 1984-1997. Transportation Research Part E, Vol. 40, pp.339-356.

UNCTAD (2010). Review of Maritime Transport. United Nations.

UNCTAD (2012). Review of Maritime Transport. United Nations.

VALENTINE, V. F. ve GRAY, R. (2001). The Measurement of Port Efficiency Using Data Envelopment Analysis. Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research, 22-27 July, Seoul.

VASSILOĞLU, M. ve GIOKAS, D. (1990). A Study of the Relative Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis, Journal of Operational Research Society, Vol.41, No.7, pp. 591-59

WANG, T. F. ve CULLINANE, K. (2006). The Efficiency of European Container Terminals and Implications for Supply Chain Management. Maritime Economics & Logistics, Vol. 8, pp.82-99.

WHEELOCK, D.C. ve WILSON, P.W. (1995). Evaluating the Efficiency of Commerical Banks: Does Our View of What Banks to Matter? Business Source-Magazine, Federal Research Bank of St. Louis Review (July-August).

WU,J. ve GOH, M. (2010). Container Port Efficiency in Emerging and More Advanced Markets. Transportation ResearchPart E. Vol.46, No.6, pp. 1030-1042. http://www.al-port.com/Kapasite Ve Hizmetler.aspx http://port-burgas.bg/en/for-business/container-yard/ http://www.container.ru/en/terminals/ukr/ http://www.csct.ro /main_pages.php?id=55 http://marine-trans.com.ua/en/kontejnernyj-terminal-v-odesse.html http://www.mfa.gov.tr/avrupa-kafkasya-asya-ulastirma-oridoru.tr.mfa http://novpt.ru/info-port-eng.php http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/containerships.html http://www.port-varna.bg/terminals.php?id=7 http://www.steinweg.ru/port-novorossiysk-eng.php
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.