PERT TEKNİĞİ’NİN LİMAN DENİZ HİZMETLERİ OTOMASYONU PROJESİNE UYGULANMASI

Nurcan TEMİZ, Elifcan DURSUN
2.808 765

Öz


 Proje; belirli bir zaman içerisinde, belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi gereken ve kaynak tüketen faaliyetler bütünüdür. Proje yönetimi projedeki faaliyetlerin planlanması, programlanması ve kontrolü aşamalarından oluşmaktadır. Proje yönetiminde proje planlama tekniklerinden yararlanılmaktadır. Gantt şemaları, CPM ve PERT yöntemleri proje planlama tekniklerindendir. CPM faaliyet sürelerinin kesin olarak bilindiği varsayımına dayanmaktadır. Fakat bu durum çoğu proje için her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü proje ya ilk kez uygulanan ya da çok nadir uygulanan bir projedir. Bu durumda PERT Tekniği kullanılmakta ve her bir faaliyet için üçlü süre tahmini yapılmaktadır. Küresel rekabetin artması ile birlikte uluslar arası taşımacılık ve lojistik kavramları da önem kazanmıştır. Denizyolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası olan limanlarda rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla, müşterilere minimum maliyetle daha etkin hizmet sağlanması hedeflenmektedir. Limanlarda sağlanan geçici depolama, ulaştırma, iç dolum ve boşaltım gibi hizmetlerin yanı sıra gemilerin liman rıhtımlarına yanaştırılıp ayrıldığı deniz hizmetleri bulunmaktadır.  Römorkör adı verilen deniz araçları ile gerçekleştirilen bu hizmet, römorkaj hizmeti olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, PERT Tekniği liman deniz hizmetleri otomasyonu projesine uygulanmıştır. Projenin ortalama tamamlanma süresi ve varyansı bulunmuş ve projenin farklı sürelerde tamamlanma olasılıkları hesaplanmıştır.  


Anahtar kelimeler


Proje yönetimi; proje planlama teknikleri; PERT; denizyolu taşımacılığı; liman deniz hizmetleri otomasyonu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18613/deudfd.57749

Referanslar


Akmut, Ö. (1976). Proje Planlama ve Kontrol Yöntemleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.

Alderton, P.M. (1999). Port Management and Operation. London: LLP.

Anderson, D., Sweeney, J. & Williams, T. (2000). Quantitative Methods for Business. 8th Edition, Tennessee: SouthWestern College Publishing.

Appelgren, L. H. (1971). Integer programming methods for a vessel scheduling problem. Transportation Science, 5(1), 64-78.

Ateş, A., Karadeniz, Ş. & Esmer, S. (2010). Dünya konteyner taşımacılığı pazarında Türkiye’nin yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 83-89.

Bausch, D., Brown, G. & Ronen, D. (1998). Scheduling short term marine transport of bulk products. Maritime Policy & Management, 25(4), 335-348.

Bostel, N., Cai, J., Chen, L., Dejax, P. & Xi, L. (2007). A tabu search algortihm for the integrated scheduling of container handling systems in a maritime terminal. European Journal of Operational Research, 181(1), 40-58.

Budnick, F.S., Mojena, R & Vollmann, T.E. (1977). Principles of Operations Research for Management. New York: Richard D.Irwin Inc.

Cao, J.X., Chen, J.H. & Lee, D. (2011). Quay crane scheduling for an intended berth. Engineering Optimization, 43(9), 985-998.

Çetmeli, E. (1982). Yatırımların Planlanmasında Kritik Yörünge (CPM) ve PERT Metotları. İstanbul: Teknik Kitaplar Yayınevi.

Christiansen, M., Fagerholt, K. & Ronen, D. (2004). Ship routing and scheduling: Status and perspectives. Transportation Science, 38 (1), 1-18.

Çimen, S. (1994). Projelerde Başarıyı Belirleyen Faktörler ve Kamu Kuruluşlarında bu Faktörlere Yaklaşımın Belirlenmesi. Ankara: DPT Yayın No:2347-YSPKGM:575.

Cooke, W. P. (1985). Quantitative Methods for Management Decisions. New York: McGraw-Hill Company.

Demirel, K. (2014). Proje yönetimi el kitabı, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Dyer, J.S. (1981). Model Formulation and Solution Methods. 2nd Edition, New Jersey: John Wiley & Sons.

Egan, J.F., Gleiberman, L. & Laderman, J. (1966). Vessel allocation by linear programming. Naval Research Logistics , 13 (3), 315-320.

Eke, A.B. (2010). Römorkör işletmeciliği uygulama yöntemlerine göre çekme kuvveti hesaplamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güner, M. & Turan, E. (2007). A critical path method approach to a green platform supply vessel hull construction. International Journal of Industrial Engineering- Theory Applications and Practice, 20 (7-8), 515-525.

Hajek, V. G. (1977). Management of Engineering Projects. New York: McGraw-Hill Book Company.

Heizer, J. H. & Render, B. (2011). Principles of Operations Management. 9th Edition, New Jersey: Prentice Hall.

Jinsong, B., Yan, L., Ye, J. & Xiaofeng, H. (2009). A heuristic project scheduling approach for quick response to maritime disaster rescue. International Journal of Project Management, 26 (6), 620-628.

Kutlu, N.T (2001). Proje planlama teknikleri ve PERT tekniğinin inşaat sektöründe uygulanması üzerine bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 164-193.

Litinas, N., Roumboutsos, A. & Tobaloglou, E. (2004). Management by projects in maritime organisations. Journal of Marine Science and Application, 4(3), 24-29.

Ronen, D. (2003). Ship scheduling: The last decade. European Journal of Operational Research, 71 (3), 325-333.

Taha, H.A. (2009). Yöneylem Araştırması. 6.Basımdan Çeviri, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Uzel, T. (1986). Harita Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.

Wilkes, M. (1989). Operational Research: Analysis and Applications. New York: McGraw- Hill Book Company.

Winston, W. L. (1994). Operations Research Applications and Algorithms. 3rd Edition, California: Duxbury Press.

Yercan, F. (1996). Liman İşletmeciliği ve Yönetimi. Mersin: Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.