Kuruluş yeri seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve bulanık analitik hiyerarşi prosesi uygulaması

Selçuk ALP, Ceren Erdin GÜNDOĞDU
3.489 638

Öz


Günümüzde tüketiciler herhangi bir ürün ya da hizmetin yalnızca ucuz olarak sunulmasıyla yetinmemektedir. Satın alma kararını verirken ürünün uygun fiyatının yanı sıra kalite, özgün tasarım, bakım, teknik servis gibi kriterleri de dikkate almaktadır. Ayrıca bu ürünlere istediği anda hızlı bir şekilde ulaşılabilmeyi de beklemektedirler. Bu nedenlerden dolayı kuruluş yerinin seçimi, söz konusu beklentileri karşılamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tekstil endüstrisi içerisinde önemli bir yer tutan hazır giyim üretimi gerçekleştiren bir işletmenin kuruluş yeri seçimi için örnek bir model oluşturulmuştur. Modelin çözümünde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemleri uygulanmış ve bulanıklığın, sonuçlara olan etkisi ortaya konulmuştur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akman, G. ve Atakan, A. (2006). Tedarik zinciri yönteminde bulanık AHP yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: otomotiv yan sanayinde bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (1): 23-46

Arslan, T. ve Khisty, C. J. (2006).A ration approach to handling fuzzy perceptions in route choice. European Journal of Operation Research, 168 (2): 571-583

Aydın, Ö. (2009). Bulanık AHP ile Ankara için hastane seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2): 87-104

Başlıgil, H. (2005). Bulanık AHP ile yazılım seçimi. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3): 24-33

Burdurlu, E. ve Ejder, E. (2003). Location choice for furniture ındustry firms by using AHP method. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16 (2): 369- 373

Chen, C.T. (2001). A fuzzy approach to select the location of the distribution center. Fuzzy Sets and Systems, 118 (1): 65-73

Cheng, C.H. (1996). evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function. European Journal of Operational Research, 96 (2): 343-350

Chou T.Y., Hsu, C.L. ve Chen M.C. (2008). A Fuzzy Multi-Criteria Decision Model for International Tourist Hotels Location Selection. International Journal of Hospitality Management, 27 (2): 293-301

Çanlı, H. ve Kandakoğlu, A. (2007). hava gücü mukayesesi için bulanık AHP modeli, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3 (1): 71-82

Dağdeviren, M. (2007), Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi ve bir uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22 (4): 791-799

Davis, L. ve Williams, G. (1994). Evaluating and selecting simulation software using the analytic hierarchy process. Integrated Manufacturing Systems, 5 (1): 23-32

Eleren, A. (2006). Kuruluş yeri seçiminin analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile belirlenmesi; deri sektörü örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2): 405-416

Enea, M. ve Piazza T. (2004). Project selection by constrained fuzzy AHP

Fuzzy Optimization and Decision Making, 3 (1): 39-62

Erginel, N.M. (2004). Tasarım hata türü ve etkileri analizinin etkinliği için bir model ve uygulaması. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 15 (3): 17-26

Ertuğrul İ. ve Karakaşoğlu, N. (2008). Comparison of fuzzy AHP and fuzzy topsıs methods for facility location selection. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 39 (7-8): 783-795

Evren, R. ve Ülengin F. (1992). Yönetimde karar verme. İstanbul: İTÜ Yayınları, Sayı: 1478

Göksu, A. (2008). Bulanık analitik hiyerarşik proses ve üniversite tercih sıralamasında uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta

Günden, C. ve Miran, B. (2008). Bulanık Analitik hiyerarşi süreci kullanılarak çiftçi kararlarının analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (3): 195-204

Güner, H. ve Mutlu, Ö. (2005) “Bulanık AHP İle Tedarikçi Seçim Problemi Ve Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi V. Ulusal Üretim Araştırma Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul

Güneri, A.F. ve Şahin, H. (2007). AHP ve fuzzy AHP ile Türkiye’de uygun tersane yeri seçimi. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (172): 7-21

Güngör, İ. Ve İşler. D.B. (2005). Analitik hiyerarşi yaklaşımı ile otomobil seçimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2): 21-33

Huang C. C., Chu, P. Y. ve Chiang Y. H. (2008). A Fuzzy AHP application in government-sponsored R&D project selection. Omega, The International Journal of Management Science, 36 (6): 1038-1052

Islam, R. ve Rasad S. M. (2006). employee performance evaluation by the AHP: A case study. Asia Pacific Management Review, 11 (3): 163-176

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, “Türk tekstil sektörü”, http://www.itkib.org.tr/ihracat/DisTicaretBilgileri/raporlar/dosyalar/tanitim_teksti

pdf, (04.09.2011)

Kahraman, C., Cebeci, U. ve Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP: the case of Turkey. International Journal of Production Economics, 87 (2): 171-184

Koçak, A. (2003). Yazılım seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı ve bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 3 (1): 67-77

Kuo, R. J., Chi, S. C. ve Kao, S. S. (2002). A decision support system for selecting convenience store location through ıntegration of fuzzy AHP and artificial neural network. Computers In Industry, 47 (2): 199-214

Leung, L.C. ve Cao, D. (2000). On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 124 (1): 102-113

Liang S. K. ve Lien, C. T. (2007). Selecting the optimal ERP software by combining the ISO 9126 standard and fuzzy AHP approach. Contemporary Management Research, 3(1): 23-44

Manap, G. (2006). Analitik hiyerarşi yaklaşımı ile turizm merkezi seçimi

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2): 157-171

Özdağoğlu, A. (2008). Bulanık analitik hiyerarşi süreci yönteminde duyarlılık analizler,: yeni bir alternatifin eklenmesi-enerji kaynağının seçimi üzerinde bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 14 (2): 15-34

Özgörmüş, E., Mutlu, Ö. ve Güner, H. (2005) “Bulanık AHP ile personel seçimi” İstanbul Ticaret Üniversitesi V. Ulusal Üretim Araştırma Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul

Saaty, T. L. (1980). The Analytic hierarchy process. USA: McGraw-Hill

Ta H. P., ve Har, K. Y. (2000). A study of bank selection decision in Singapore using the analytical hierarchy process. International Journal of Bank Marketing, 18 (4): 170-180

Taylor F. A., Ketcham, F. A. ve Hoffman D. (1998). Personnel evaluation with AHP. Management Decision, 36 (10): 679-685

Toksarı, M. (2007). Analitik Hiyerarşi prosesi yaklaşımı kullanılarak mobilya sektörü için Ege Bölgesi’nde hedef pazarın belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi, 14 (1): 171-180

Vargas, L. G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its applications. European Journal of Operational Research, 48 (1): 2-8

Yang, J. ve Lee, H. (1997). An AHY decision model for facility location selection. Facilities, 15 (9/10): 241-254

Yaralıoğlu, K. ve Köksal H. (2003). Analytic hierarch process as a managerial decision tool in the evaluation of new product ideas. Ege Akademik Bakış, 3 (1): 119-137

Yetim S. (2008). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı birinci sınıf öğrencilerinin bu programı seçmelerinde etkili olan öncelikli faktörlerin analitik hiyerarşi prosesi metodu ile analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 589-606
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.