Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 6 16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han Öz   PDF
Üzeyir ASLAN
 
Sayı: 12 19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı Öz   PDF
Arzu ATİK
 
Sayı: 10 Ahmedî (815/1412-13) ile Behiştî (917/1511-12?)’nin İskendernâme’lerinin Şekil ve Muhteva Bakımından Karşılaştırılması Öz   PDF
Bünyamin Ayçiçeği
 
Sayı: 10 Âmil Çelebioğlu’nun Bibliyografyası Öz   PDF
Nihat Öztoprak
 
Sayı: 10 Âmil Çelebioğlu’nun Hayatı Öz   PDF
Sebahat DENİZ
 
Sayı: 10 Âmil Çelebioğlu’nun Ölümü İçin Yazılanlardan Öz   PDF
Nihat Öztoprak
 
Sayı: 1 Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Öz   PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı: 13 Âsım Dîvânı’nda Mûsikî Unsurları Öz   PDF
Musa Tozlu
 
Sayı: 6 Aşk Mesnevilerinde Şimdiki Zaman Algısı Öz   PDF
Hayrettin ORHANOĞLU
 
Sayı: 8 Aşk Mesnevilerinde Varlığın Görünümü Öz   PDF
Hayrettin ORHANOĞLU
 
Sayı: 6 Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Öz   PDF
Bayram Ali KAYA
 
Sayı: 11 Aziz ve Vefakâr Arkadaşım Orhan Bilgin Öz   PDF
Günay KUT
 
Sayı: 5 Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Öz   PDF
Hasan KAYA
 
Sayı: 4 Bâbur Divanında Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm Öz   PDF
Üzeyir ASLAN
 
Sayı: 10 Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri Öz   PDF
M. Fatih KÖKSAL
 
Sayı: 13 Beslendiği Kaynaklar İtibariyle Sembolik Metinlerin Işığında Mesnevilerde Gerçeklik Tasavvurları Öz   PDF
Hayrettin Orhanoğlu
 
Sayı: 10 Bir Ashâb-ı Kehf Kıssası: Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf Öz   PDF
Hanife Koncu
 
Sayı: 7 Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna Öz   PDF
M. Esat HARMANCI
 
Sayı: 8 Bir Hulasa Denemesi: Cevrî ve Selîmnâme’si Öz   PDF
Arzu ATİK
 
Sayı: 6 Bir Kürek Kemiği Falı Metni: RİSÂLE-İ 'İLM-İ KETF Öz   PDF
Zuhal KULTURAL, Aylin KOÇ
 
Sayı: 10 Bir Tanışma Hikâyesi ve Canlı Mesnevî Öz   PDF
Nihat Öztoprak
 
Sayı: 10 Bir “İlmiyle Âmil Çelebioğlu”nun Ardından Öz   PDF
Mücteba Uğur
 
Sayı: 11 Çağdaş “Tamam Bilici” Korkut Ata Öz   PDF
Mustafa Özkat
 
Sayı: 7 Cevâbî’nin Mu‘cize-nâmesi Öz   PDF
Müjgân ÇAKIR
 
Sayı: 11 DENA’ya Göre İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe, Türkçe-Farsça, Türkçe-Farsça-Arapça Divanların Kısa Künyesi Öz   PDF
Ümran AY
 
Sayı: 11 Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Orhan Bilgin Öz   PDF
Nihat Öztoprak
 
Sayı: 12 Divan Edebiyatında Nakş ve Nakkaş 1: İlk Yüzyıllar Öz   PDF
Fatma Büyükkarcı Yılmaz
 
Sayı: 1 Divan Edebiyatında “Adl ve Adalet” Üzerine Klişeler Öz   PDF
Günay KUT
 
Sayı: 10 Divan Şiirinde Beden Dili Öz   PDF
Cemal Kurnaz
 
Sayı: 9 Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mihrican AYNACI
 
Sayı: 4 Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme Öz   PDF
Nihat ÖZTOPRAK
 
Sayı: 2 Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme Öz   PDF
Ümran AY
 
Sayı: 6 Edebî Dilimizin Gelişmesinde Fuzulî Merhalesi Öz   PDF
 
Sayı: 7 Edirneli Şevkî Divanı Üzerine Değerlendirme ve Şevkî’nin Farsça Şiirleri Öz   PDF
Tuba İsen DURMUŞ
 
Sayı: 13 Editörden Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 12 Editörden Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 11 Editörden Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 10 Editörden Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 9 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 8 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 7 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 6 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 5 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 4 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 3 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 2 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 1 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 9 Emrî Divanı’nda Âdetler ve Gelenekler Öz   PDF
H. İbrahim DEMİRKAZIK
 
Sayı: 6 Emrî Divanı’nda Deyimler Öz   PDF
Hasan KAYA
 
Sayı: 3 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin II. Abdülhamid Döneminde Muzır Neşriyat Sayılması Öz   PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Sayı: 11 Fatih Devrinde Cinas Ustası Bir Şair: Hafî Öz   PDF
Ersen ERSOY
 
Sayı: 2 Fetihten Sonra Yazılmış Türkçe İlk Mevlid-i Manevî: Kerîmî’nin İrşâd’ı Öz   PDF
Üzeyir ASLAN
 
Sayı: 8 Fuzûlî Gazellerine Yazılan Tahmis ve Nazireler Öz   PDF
 
Sayı: 8 Fuzûlî Gazellerinin Bazı Poetik Özellikleri Hakkında Öz   PDF
 
Sayı: 9 Fuzûlî Şiirinin Vezni Öz   PDF
 
Sayı: 7 Fuzuli Yaratıcılığının Halk Edebiyatına Etkisi Hakkında Bir Kaç Söz Öz   PDF
 
Sayı: 2 Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevî Şeyhi ve Oğulları Öz   PDF
Gülgün YAZICI
 
Sayı: 10 Hatıraların Işığında Hocam Âmil Çelebioğlu Öz   PDF
Cemal Kurnaz
 
Sayı: 11 Hayli Eglencedür Bu Rindâna: Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları Öz   PDF
Müjgân ÇAKIR
 
Sayı: 4 Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler Öz   PDF
M. Nejat SEFERCİOĞLU
 
Sayı: 11 Hocaların Hocası Orhan Bilgin Öz   PDF
Ersen ERSOY
 
Sayı: 10 Hocam Âmil Çelebioğlu’nun Ardından Öz   PDF
Mustafa Tatçı
 
Sayı: 11 Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Öz   PDF
A. Emel Kefeli
 
Sayı: 11 Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Vasfında Öz   PDF
Murat Ali Karavelioğlu
 
Sayı: 11 Hocam ve Ben Öz   PDF
Hüseyin Akkaya
 
Sayı: 3 Hurûfîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidayetnâmesi’nin Tetkiki ve Neşri Öz   PDF
Öner ŞENÖDEYİCİ
 
Sayı: 10 Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi Öz   PDF
Adem Ceyhan, MUHAMMET Özdemir
 
Sayı: 4 İbnülemin’in Divan Neşirleri Öz   PDF
Murat A. KARAVELİOĞLU
 
Sayı: 13 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 12 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 11 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 10 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 9 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 8 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 7 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 6 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 5 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 4 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 3 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 2 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 1 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 11 İki Hatıra Yahut Bitmeyen Ders Öz   PDF
Fuat Dağtekin
 
Sayı: 13 İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler Öz   PDF
İsmail Güleç
 
Sayı: 1 Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si Öz   PDF
Sebahat DENİZ
 
Sayı: 12 Kalkandelenli Mu’îdî’nin Gül ü Nevrûz’u Öz   PDF
Gülşah Taşkın
 
Sayı: 6 Kaytaz-zâde Nâzım’ın “Rûh-ı Mecrûh”unda Mevlânâ ve Mevlevîlik Öz   PDF
M. Nejat SEFERCİOĞLU
 
Sayı: 11 Kazak Şair Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Sevgili Öz   PDF
Damira İbragim
 
Sayı: 1 Kelâmî Mahlaslı İki Divan Şairi: Kelâmî Cihan Dede ve Kelâmî-i Rûmî Öz   PDF
Cihan OKUYUCU
 
Sayı: 2 Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevîsi Üzerine Notlar Öz   PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı: 2 Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL Öz   PDF
İsmail AVCI
 
Sayı: 12 Klasik Türk Şairinin Dilinden “Haleb” Öz   PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı: 9 Klâsik Türk Şiirinde “Kılıç Duası” Öz   PDF
Gülçin TANRIBUYURDU
 
Sayı: 13 Kutlu Başlangıçtan Ebedî İstirahatgaha: Türk Tasavvuf Edebiyatında Toprak Algısı Öz   PDF
Meriç Harmancı
 
Sayı: 11 Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebî Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair Öz   PDF
Murat Ali Karavelioğlu
 
Sayı: 10 Makedonyalı Saîd ve Şiirleri Öz   PDF
Yaşar Aydemir
 
Sayı: 12 Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi Öz   PDF
Nursel Uyanıker
 
Sayı: 2 Mehmed İzzet Paşanın “Âsâr-ı Perâkende”si Öz   PDF
Müjgân ÇAKIR
 
Sayı: 4 Meşâirü'ş-Şuâra'da Sultan Cem'le İlgili Yanlış Bilgiler Öz   PDF
Münevver Okur MERİÇ
 
Sayı: 4 Mesnevilerde Değişme ve Dönüşme Ritüellerinin Nitelikleri Öz   PDF
Hayrettin ORHANOĞLU
 
Sayı: 3 Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler Öz   PDF
M. Fatih KÖKSAL
 
Sayı: 1 Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler) Öz   PDF
M. Fatih KÖKSAL
 
Sayı: 1 Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası Öz   PDF
Ozan YILMAZ
 
Sayı: 10 Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti) Öz   PDF
Emine Yeniterzi
 
Sayı: 10 Millî Kültür Bir Hayranını Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nu Kaybetti Öz   PDF
Abdulkerim Abdulkadiroğlu
 
Sayı: 5 Mustafa Fennî’nin (öl.1745) Lugazlarının Özellikleri ve Divan’ında Olmayan Yedi Lugazının Tenkitli Metni Öz   PDF
H. İbrahim DEMİRKAZIK
 
Sayı: 6 Mu’allim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: ARÛZ NÜMÛNESİ Öz   PDF
Ömer ZÜLFE
 
Sayı: 1 Nâbî'nin "Mi'râc-nâme"si Öz   PDF
Ali Fuat Bilkan
 
Sayı: 1 Nâbî’nin Bir Latifesi Öz   PDF
Cumhur ÜN
 
Sayı: 5 Nâbi’nin Şiir ve Diğer Edebî Konular Hakkındaki Görüşleri Öz   PDF
Adem CEYHAN
 
Sayı: 10 Nasîhat-nâme-i Safî Öz   PDF
Emine Yeniterzi
 
Sayı: 11 Necâtî Beg’in Farsça Şiirleri Öz   PDF
Ozan Yılmaz
 
Sayı: 10 Nev‘î’nin Hocası Karamânî Mehmed Efendi İçin Yazdığı “Bayram Hilâli” ile İlgili Kasîdesinin Tahlîli Öz   PDF
M. Nejat SEFERCİOĞLU
 
Sayı: 13 Nev’î Yahyâ’nın Aynası Öz   PDF
Nurgül Karayazı
 
Sayı: 8 Nizâmî ve Fuzûlî’nin Leylî vü Mecnûn’unda “Nevfel” ve “Nevfel”li sahnelerin Mukâyesesi Öz   PDF
Yasemin AKKUŞ
 
Sayı: 10 O ve Ben Öz   PDF
Hüseyin Akkaya
 
Sayı: 5 Öğretmek ya da Öğretememek: Shakespeare Üzerinden Divan Edebiyatını Yeniden “Okumak” Öz   PDF
Tuba İsen DURMUŞ
 
Sayı: 11 Orhan Ağabeyime Öz   PDF
Nurettin Albayrak
 
Sayı: 11 Orhan Bilgin İçin Öz   PDF
Orhan Okay
 
Sayı: 11 Orhan Bilgin’e Hususiyetim Öz   PDF
Sema Uğurcan
 
Sayı: 11 Orhan Bilgin’in Yayınları ve Akademik Çalışmaları Öz   PDF
Ümran AY
 
Sayı: 11 Orhan Hocamla Süleymaniye’de Öz   PDF
Emine Akdüzen
 
Sayı: 11 Orhan Hocayla Bir Dersin Özeti Öz   PDF
Hasan Kaya
 
Sayı: 12 Osmancıklı Paşalı-zâde Abdülkadir Hilmî (Âşık Kadrî) ve “Mevlûd-ı Cedîd-i Şâh-ı Risâlet”i Öz   PDF
Mustafa Özkat
 
Sayı: 13 Patronun Hüsn-i Nazarından Mahrum Sürgünde Bir Şâir: Kalkandelenli Mu‘îdî Öz   PDF
Gülçin TANRIBUYURDU
 
Sayı: 11 Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca Öz   PDF
Kemal Yavuz
 
Sayı: 11 Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca ile Hayatımdan Kısa Bir Kesit Öz   PDF
İbrahim Küreli
 
Sayı: 11 Prof. Dr. Orhan Bilgin'in Hayatı Öz   PDF
Sebahat DENİZ
 
Sayı: 11 Prof. Dr. Orhan Bilgin’e Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı: 9 Rahmetî-i Tebrizî ve Türkçe Şiirleri Öz   PDF
Üzeyir ASLAN
 
Sayı: 10 Rahmetli Hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Öz   PDF
M. Nejat SEFERCİOĞLU
 
Sayı: 11 Resimler Öz   PDF
Lütfen Seçiniz
 
Sayı: 10 Resimler Öz   PDF
Lütfen Seçiniz
 
Sayı: 10 Şâir Âmil Çelebioğlu (Hayrânî) Öz   PDF
M. Nejat SEFERCİOĞLU
 
Sayı: 3 Sebk-i Hindî Şiirinde Yeni-Orijinal Yapı ve Terkipler Öz   PDF
İsrafil BABACAN
 
Sayı: 7 Şehrîzâde Muhammed Saîd Vahdetî’nin (ö.1764/65) Şairler Tezkiresi Mahzenü’s- Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu‘arâ Üzerine Öz   PDF
Ersen ERSOY
 
Sayı: 9 Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları Öz   PDF
Ömer ZÜLFE
 
Sayı: 11 Şiirin Ankâ’sı Şirâzî Molla Hüseyin (ö. h.1023-1025/ 1614-1616)’in Gazelleri Öz   PDF
Yılmaz Top
 
Sayı: 8 Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği Öz   PDF
Gülşah Gaye FİDAN
 
Sayı: 12 Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat Öz   PDF
Tuba İsen DURMUŞ
 
Sayı: 9 Son Dönem Osmanlı Müelliflerinden Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi: “Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî” Öz   PDF
Orhan KAPLAN
 
Sayı: 11 Soyadıyla Müsemmâ, İlmiyle Müstesnâ Öz   PDF
Ozan Yılmaz
 
Sayı: 1 Stilistik Açıdan “Öncelemeler” ve Fuzulî’nin Şiirlerinde “Yüklem Öncelemesi” Öz   PDF
Cem DİLÇİN
 
Sayı: 8 Sultan II. Bayezid’in Farsça Şiirleri Üzerine Öz   PDF
Fatih BAŞPINAR
 
Sayı: 3 Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi Öz   PDF
Hakan YEKBAŞ
 
Sayı: 12 Türk Edebiyatının Manzum İlk Siyeri: Velî’nin Sîretü’n-Nebî’si Öz   PDF
Bayram Özfırat
 
Sayı: 10 Türk Şiirinde Nazire Öz   PDF
Kemal Yavuz
 
Sayı: 5 Umdetü’l-ahbâr’da Şair Biyografileri Öz   PDF
Ersen ERSOY, Uğur ÖZTÜRK
 
Sayı: 2 VUSULÌ: Dìvan: Hazırlayan: Hakan TAŞ: Vusulì [ö. 1000/1592], Dìvan [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]: Konya 2008, 366 s. Gençlik Kitabevi Yayınları. Öz   PDF
İbrahim TAŞ
 
Sayı: 2 XVI. Asır Divan Şairlerinden Mihrî Hâtûn ve Redd-i Matla‘ Gazelleri Öz   PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı: 3 Yahya Kemal: Geleneği Geliştiren, Dönüştüren Şair Öz   PDF
Yaşar AYDEMİR
 
Sayı: 5 Yeni Lisan’dan Bugüne Değişen Dilde Millilik Algısı Öz   PDF
M. Esat HARMANCI
 
Sayı: 7 ‘Alî Şîr Nevâyî’nin Mazmun Anlayışı ve Türk Mazmunları Öz   PDF
Üzeyir ASLAN
 
Sayı: 13 ‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine Öz   PDF
Fatih Odunkıran, Bilal Alpaydın
 
Sayı: 7 “Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Öz   PDF
Ozan YILMAZ
 
Sayı: 12 “İşbu Kitab Korkarım Ben Ölicek Cahil ve Nâdâna Düşe”: Mustafa Salim ve Mecmuası Öz   PDF
Tülay Gençtürk Demircioğlu
 
Toplam 155 ögeden 1 - 25 arası