ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Taner UÇAR, Salar GHAFOURZADEH TOUMATARI, Yıldırım ERTUTAR
2.574 970

Öz


Mevcut çerçeve düzlemi içinde betonarme perde eklenmesi ülkemizde en sık kullanılan sistem güçlendirmesidir. Betonarme sisteme eklenecek perdelerin, binanın çeşitli yapısal parametrelerine ve deprem güvenliğinin belirlenmesinde kullanılacak hesap yönteminin seçimine doğrudan etkileri olacaktır. Bu nedenle, güçlendirme perdelerinin mevcut binanın kat planı içerinde uygun bir şekilde düzenlemesi önemlidir. Bu çalışmada, yedi katlı, betonarme çerçeve sistemli mevcut bir binaya güçlendirme amacıyla eklenmesi düşünülen perdelerin üç farklı tip düzenlemesinin binanın modal parametrelerine, göreli kat ötelemelerine ve yapısal performans analizinde Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin kullanılabilmesi için sağlanması gereken koşullara etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, bu tip güçlendirme perdelerinin uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Güçlendirme yöntemleri, betonarme güçlendirme perdeleri, modal parametreler, göreli kat ötelemesi, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


DBYBHY, (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), (2011). Depreme Karşı Yapısal Risklerin Azaltılması ve Yapısal Güçlendirme, Editör: Prof.Dr. Mustafa Erdik, İstanbul.

Rodriguez, M. and Park, R. (1994). Seismic load tests on reinforced concrete columns strengthened by jacketing, ACI Structural Journal, 91(2), 150-159.

Celep, Z., (2002). Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi ve Güçlendirilmesinde Genel Kurallar, Prof. Dr. Kemal Özden’i Anma Semineri, İ.T.Ü., İstanbul.

Xiao, Y. and Wu, H. (2002). Retrofit of reinforced concrete columns using partially stiffened steel jackets, Journal of Structural Engineering, (129), 6, 725-732. Köse, M. ve Özgen, K. (2003). Betonarme elemanların çelik lamalarla güçlendirilmesi, İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık Planlama ve Tasarım, 2(1), 41-50.

Rizkalla, S., Hassan, T. and Hassan, N (2003). Design recommendations for the use of FRP for reinforcement and strenghtening of concrete structures, Progress in Structural Engineering and Materials, 5(1),16-28.

Koçak, A. ve Önal, M., (2005). Betonarme Yapı Elemanlarında Kullanılan Onarım ve Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Bildiriler Kitabı 1. Cilt, 109-121.

Sucuoğlu H., (2007). Deprem yönetmeliği performans esaslı hesap yöntemlerinin karşılıklı değerlendirmesi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 445, 25-36.

Deneme, İ.Ö., ve Yerli, H.R., (2002). Betonarme yapılarda deprem hasarlarının belirlenmesi ve güçlendirme projesi uygulama örneği, Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 17, 21–30.

Arı, K., Elcuman, H., Uncuoğlu, E., Somuncu, B., Altun, F., Kara, H.B., Haktanır, T., (2006). Afyon depreminde hasar görmüş betonarme bir yapının güçlendirme çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 81-96.

Demir, F., Türkmen, M., Korkmaz, K.A., Tekeli, H., Çırak, İ., (2006). Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 211–217. Yön, B. ve Sayın, E., (2011). Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

Tekeli, H., Dilmaç, H., Türkmen, M., Demir, F., (2012). Güçlendirilmiş betonarme binaların deprem güvenliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2): 16-20.

Kavşut, N. ve Yerli, H.R., (2012). Depremde hasar gören yapıların güçlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(1), 167-174. Gürbüz, A. ve Tekin, M., (2013). Mevcut Betonarme Bir Binanın Perde Duvarlar Kullanılarak Deplasmana Dayalı Yöntemle Güçlendirilmesi, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Prajesi (İSMEP), (2009). Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme, İstanbul.

Computers and Structures, Inc., (2009). SAP 2000 Nonlinear, Version 14.0.0, Structural Analysis Program. Berkeley, CA.