Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi’nin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Burcu YILMAZ
2.720 677

Öz


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım BTY dersi temel derslerin dışında seçmeli ders statüsü ile okutulmaktadır Seçmeli derslere genel olarak bakıldığında bu dersler öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda ders seçmeleri sonucunda yeteneklerinin ortaya çıkması kendilerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları açısından önemlidir Seçmeli derslerin başarıya ulaşması için öğrencilerin ilgi ve isteklerinin merkeze alınması ve de uygun koşulların sağlanması gerekmektedir Ancak mevcut uygulamalar incelendiğinde seçmeli derslerin öğrencilerin kendi iradeleri ile seçmelerinin çok ötesinde gerçekleşen işleyişlerin söz konusu olduğu görülebilir BT öğretmenlerinin sorunlarını konu alan araştırmalarda da dersin seçmeli statüsü öğretmenlerce ifade edilen sorunlar arasında belirtilmektedir Bu bulgulardan hareketle BTY dersinin seçmeli ders statüsü ile okutulmasının okullardaki mevcut koşullar veuygulamalar dahilinde değerlendirildiğinde dersin pedagojik değerine çeşitli düzeylerde yansımasının olabileceği düşünülmüşve bu bağlamda okullardaki genel olarak seçmeli derslerin uygulanmasına yönelik koşullar ve uygulamalar doğrultusunda dersin seçmeli statüsünün öğrenme ve öğretme durumları ile öğretmenlerin mesleki kimlik ve değerlerine yansıması araştırılmıştır Bu amaç çerçevesinde 80 BTY dersi öğretmenine anket uygulanmış ve 5 okul idarecisi ile görüşme yapılmıştır Görüşme ve açık uçlu sorulardan elde edilen veriler Temellendirme Kuramı GroundedTheory yönteminden esinlenerek analiz edilmiştir Likert tipi sorulara verilen cevaplar ise yüzde ve frekans hesaplamaları ile analiz edilmiştir Elde edilen sonuçlar ışığında araştırmanın sonunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Tam metin:

PDF