AYNI PUANLAR ÜZERİNDEN YAPILAN MUTLAK VE BAĞIL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ NOTLARDA FARKLILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Zekeriya NARTGÜN
1.441 424

Öz


Bu makalede mutlak ve bağıl değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin başarı düzeylerinin göstergesi sayılan notlarda bir farklılık oluşturup oluşturmadığı karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır Bu amaçla bir grup öğrenciye ait olduğu varsayılan ve araştırmacı tarafından üç farklı ders için X Y ve Z türetilen ölçme sonuçları mutlak değerlendirme uygulamalarını temel alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi nin Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre ve bağıl değerlendirme uygulamalarını temel alan Trakya Üniversitesi nin Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilen üç farklı yönteme göre nota dönüştürülmüş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır X dersi için elde edilen bulgular özellikle öğrencilerin puanlarının düşük olduğu durumlarda mutlak değerlendirme sonucunda düşük not alarak başarısız sayılan çok sayıda öğrencinin bağıl değerlendirme sonucunda yüksek not alarak başarılı hatta çok başarılı sayıldığını göstermektedir Y dersi için elde edilen bulgular öğrencilerin puanlarının birbirine çok yakın olduğu durumlarda bağıl değerlendirme yaklaşımına dayalı not verme işleminin gerçekleştirilemediğini Z dersi için elde edilen bulgular ise verilen notlarda aralarında büyük farklılıklar olmamakla birlikte bağıl değerlendirme yaklaşımının lehine farkların oluştuğunu göstermektedir Elde edilen bulgular bir bütün olarak incelendiğinde bağıl değerlendirmeye dayalı olarak verilen notların mutlak değerlendirmeye dayalı olarak verilen notların aksine öğrencilerin sahip oldukları başarı düzeylerini temsil etmekten uzaklaştığı biçiminde yorumlanabilir

Tam metin:

PDF