BİLİM MERKEZLERİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FENE KARŞI İLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞİŞMESİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: ENERJİ PARKI

Aykut Emre BOZDOĞAN, Necati YALÇIN
3.352 645

Öz


Yapılan çalışmayla bilim merkezlerindeki sergilerin ve yapılan etkinliklerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fene karşı ilgilerine ve akademik başarılarına etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır Araştırmada deneysel yöntemlerden Tek Grup Ön Test Son Test Modeli kullanılmıştır Aralık 2005de Ankarada bulunan Enerji Parkında gerçekleştirilen araştırmaya ilköğretim okulları arasından seçkisiz olarak seçilen ve 27 kişiden oluşan 6 sınıf öğrencileri ve 19 kişiden oluşan 7 sınıf öğrencileri katılmıştır Verilerin elde edilmesinde Enerji Parkından seçilen sergiler ve deney düzenekleri çerçevesinde hazırlanan İlgi ölçeği ve Akademik başarı testinden yararlanılmıştır Enerji Parkında gerçekleştirilen deneysel çalışma çerçevesinde 6 ve 7 sınıf öğrencilerinden oluşan deney grubu öğrencilerinin fene karşı ilgilerinde ve akademik başarılarında bir artış olduğu tespit edilmiştir Böylece Enerji Parkında bulunan araç gereçlerin ve burada yapılan etkinliklerin öğrencilerin fene karşı ilgilerinin ve akademik başarılarının artmasında ve devamının sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir Deney grubu öğrencilerinin ilgi puanlarının yordanmasına yönelik olarak akademik başarı puanları ile olan ilişkisi incelenmiştir Her 2 deney grubunda da akademik başarıların öğrencilerin ilgi puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir

Tam metin:

PDF