ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ OLAN BİREYLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet E SARDOĞAN, Canani KAYGUSUZ
2.424 4.476

Öz


Bu araştırmada; antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış olan bireylerle herhangi bir psikiyatrik tanı almamış olan bireylerin duygusal zeka düzeyleri karşılaştırılmıştır Çalışma grubu 204 bireyden oluşmaktadır Bu bireylerden 102si Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış olup; diğer 102si herhangi bir kişilik bozukluğu ya da ruh hastalığı tanısı almamış olan ve üniversite öğrenimine devam eden bireylerden oluşmaktadır Araştırmaya katılan bireylerin duygusal zeka düzeyleri Yılmaz ve Ergin 2000 tarafından Türkiye uyarlaması yapılmış olan Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği ile ölçülmüştür Herhangi bir kişilik bozukluğu ya da ruh hastalığı tanısı almamış olan bireylerde antisosyal sapma olup olmadığını test edebilme amacıyla da Kartallar 1996 tarafından geliştirilen Antisosyal Davranış Ölçeği kullanılmıştır Verilerin analizinde t testi tekniği kullanılmıştır Araştırmada elde edilen bulgular antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış olan bireyler ile herhangi bir psikiyatrik tanı almamış olan bireylerin; duygusal farkındalık duygusal kontrol özmotivasyon empatik beceri ve sosyal ilişkileri kontrol etme düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların bulunduğunu p< 001 göstermektedir Elde edilen bulgular antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış olan bireylerin; duygusal farkındalık ve duygusal kontrol başkalarıyla empati kurabilme kendini olumlu bir yaşantıya motive etme ve insanlarla ilişkilerini kontrol etme gibi beceriler açısından güçlük yaşadıklarını göstermektedir

Tam metin:

PDF