AKILCI DUYGUSAL EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MANTIKDIŞI İNANÇ SÜREKLİ KAYGI VE MANTIKLI KARAR VERME DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Asım ÇİVİTÇİ
2.157 503

Öz


Bu araştırmada akılcı duygusal eğitimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin mantıkdışı inanç sürekli kaygı ve mantıklı karar verme düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir Araştırma deney plasebo ve kontrol gruplarında yer alan 17şer öğrenci olmak üzere toplam 51 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür Deney grubuna haftada bir oturum olmak üzere 12 hafta süre ile akılcı duygusal eğitim programı uygulanmıştır Deney grubuyla eş zamanlı olarak plasebo grubuyla kişilerarası ilişkileri konu alan tartışma oturumları yürütülmüş; kontrol grubuna ise herhangi bir işlem yapılmamıştır Her üç ölçek deney plasebo ve kontrol gruplarına işlem öncesinde işlem sonrasında ve işlemin tamamlanmasından üç ay sonra uygulanmıştır İşlem öncesi işlem sonrası ve izleme ölçümlerinden elde edilen veriler Tekrarlanmış Ölçümler İçin Çift Yönlü Varyans Analizi 3x3 Split Plot tekniği ile analiz edilmiştir Araştırmada şu bulgular elde edilmiştir: Akılcı duygusal eğitim programı öğrencilerin mantıkdışı inanç düzeylerini azaltmada etkili olmuş ve bu etki üç aylık izleme dönemi sonunda da devam etmiştir Akılcı duygusal eğitim programı öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini azaltmada ve mantıklı karar verme düzeylerini arttırmada etkili olmamıştır

Tam metin:

PDF