BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMIYLA DESTEKLENMİŞ PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİLERİ

Alper BAŞBAY
1.231 920

Öz


Bu çalışma öğrenme sürecinde öğreneni merkeze alarak öğrenme ortamını organize eden çağdaş öğrenme anlayışlarından biri olan proje tabanlı öğrenmenin uzun soluklu bir çalışma ile öğrenme ortamına katkılarının ortaya konulması amacıyla kurgulanmıştır İki aşamadan oluşan çalışmada proje tabanlı öğrenme basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş öğrenme sürecinde meydana gelen değişim belirlenmeye çalışılmıştır Bu amaçla çalışma Ankara ili Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 5 B sınıfında Sosyal Bilgiler dersi kapsamında disiplinlerarası bağlantının temel alınmasıyla bir yıl yürütülmüştür Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiş; güz yarıyıl etkinlikleri işbirlikli proje tabanlı öğrenme etkinlikleri bahar yarıyıl ise basamaklı öğretim programıyla desteklenen bireysel öğrenme görevlerine odaklanılan proje tabanlı öğrenme anlayışı işe koşulmuştur Çalışmada araştırma problemine bağlı olarak nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem işe koşulmuştur Ağırlıklı olarak nitel veri toplama yöntemlerinden yararlanılan bu çalışmada; öğrenme süreci gözlenmiş öğretmenlerin ve öğrenenlerin görüşleri alınmıştır Gözlem ve görüşme sonucu elde edilen veriler tematik kodlama yoluyla analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır Araştırma sonucunda elde edilen bulgular hem grupla yürütülen proje tabanlı hem de basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrenme sürecine olumlu katkılar getirdiğini ortaya çıkarmıştır Bu bağlamda grup çalışmalarında işbirlikli çalışma becerileri gelişmiş ve basamaklı öğretim programının sorumluluk bilincinin artmasında katkı sağlayıcı rolü olduğu görülmüştür

Tam metin:

PDF