ASİTLER BAZLAR KONUSUNDA ÇOKLU ZEKA KURAMINI NA DAYALI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Ali Günay BALIM, Esin ŞAHİN PEKMEZ, Esin ŞAHİN PEKMEZ
1.569 347

Öz


t Bu araştırmanın temel amacı ilköğretimin ikinci kademesinde 8 sınıflarda fen dersinde çoklu zeka kuramına dayalı öğretim yöntemini kullanarak bu yöntemi sınıf ortamında denemek ve çoklu zeka kuramına dayalı fen öğretiminin geleneksel öğretime göre öğrenci başarısına etkisini belirlemektir Bu araştırmanın evrenini İzmir ili ilköğretim 8 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır Araştırmanın örneklemini ise İzmirde bulunan bir İlköğretim Okulunda okuyan 62 öğrenci oluşturmaktadır Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır Araştırmanın verilerinin SPSS 8 0 programında değerlendirilmesiyle fen başarısı açısından gruplar arasında deney grubu lehinde anlamlı farklar olduğu ortaya konmuştur Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin derse karşı ilgilerinin artarak pozitif davranışlar sergiledikleri gözlenmiştir

Tam metin:

PDF