AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNİN EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Alper BAŞBAY, Nuri DOĞAN
1.713 356

Öz


t Bu çalışmada Avrupa Birliği üyelik sürecinin eğitim sistemimiz üzerinde yaratacağı etkilere ilişkin öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmıştır Bu doğrultuda Ankara ili merkez ve taşra ilçelerden toplam 367 öğretmen ve yöneticiden görüşler alınmıştır Görüşlerin alınabilmesi için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır Ölçek hazırlanırken AB sürecinin eğitim sistemimiz üzerindeki meydana getirmesi beklenilen değişimler maddeler halinde verilmiştir Maddeler oluşturulurken Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği Ofisinin bu yönde yapmış olduğu çalışmalardan yararlanılmıştır Toplam 44 maddeden oluşan ölçek dört alt boyuttan oluşmuş ve program geliştirmenin dört temel öğesi dikkate alınmıştır Hedefler içerik öğrenme öğretme süreçleri ve sınama durumlarına yönelik oluşturulan bu soruların yanı sıra öğretmenlerin belirtmek istedikleri görüşler için diğer başlıklı açık uçlu bir madde bırakılmıştır Öğretmenlerin görüşlerinde bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için sırasıyla öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü eğitim kademesi merkez ve taşra okullarında görev yapmaları cinsiyet görev süreleri ve yönetim kademelerinde yer alıp almadıkları dikkate alınmıştır Araştırmadan elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma teknikleri yardımıyla analiz edilmiştir Öğretmenlerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan elde edilen veriler ışığında AB uyum sürecinin eğitim sitemimiz üzerinde olumlu bir etki yaratacağı ve meydana gelebilecek olası değişimlerin sistemi AB standartlarına doğru götürebileceğine ilişkin bir kanı olduğu görülmüştür Öğretmenlerin diğer maddesi kapsamında ifade ettikleri görüşlerinde ise konu hakkında yaşanılan bilgi eksikliği ve bunun doğurduğu karmaşa ile kültürel korunma ihtiyacı ön plana çıkmıştır

Tam metin:

PDF