4. SINIF KESİR ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ

Özge YİĞİT, Jale İPEK
2.397 695

Öz


Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf matematik dersi kesirler ünitesinin öğretiminde geleneksel öğretim (GÖ) ve bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) öğrenci başarısına etkileri incelenmiştir. Çalışma 112 4. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. GÖ kullanıldığı kontrol grubu, sınıf tabanlı bilgisayar destekli öğretimin (STBDÖ) uygulandığı Deney 1 grubu, aynı sınıfta kendi başına bilgisayar destekli öğrenme (KBBDÖ) yöntemini tam olarak uygulayan Deney 2 grubu ve KBBDÖ’yü tam olarak uygulamayan Deney 3 grubu olmak üzere 3 sınıf, 4 grup ile yürütülmüştür. 5 hafta süreyle devam eden araştırmada deney gruplarında araştırmacı tarafından geliştirilen Kesirler Öğretim CD’si (KÖY) uygulanmış ve öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

Sonuçlara göre GÖ, STBDÖ ve KBBDÖ yöntemlerin her biri matematik dersi kesirler ünitesinin öğretiminde 4. sınıf düzeyinde öğrencilerin başarı sağlamasında etkili yöntemlerdir. 3 yöntemin öğrenci başarısı üzerine etkileri kıyaslandığında istatistiki olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır (p<0,05). Ancak bulgulara göre KBBDÖ’nün öğrenci başarı puanları ortalamalarında olumlu yönde daha fazla katkı sağladığı söylenebilir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin materyal ve ders hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Öğretmenlerin materyale dayalı ders işleme ve geliştirilen materyal hakkında olumlu görüşleri olduğu ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


Bilgisayar destekli öğretim, matematik öğretimi, kesir öğretimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12984/eed.77894

Referanslar


Aktaş, M., Bulut, M. ve Yüksel, T. (2011). The effect of using computer animations and activities about teaching patterns in primary mathematics.The Turkish online journal of educational technology, 10(3).

ESRC (2006). Fractions difficult but crucial in mathematics learning.

http://www.tlrp.org/dspace/retrieve/1754/Nunes+RB+13+Fractions+FINAL.pdf adresinden elde edildi.

McLeod, R. & Newmarch, B. (2006). Fractions. National Research and Development Center for Adult Literacy and Numeracy.

https://www.ncetm.org.uk/public/files/257666/fractions_ booklet.pdf adresinden elde edildi.

Wang, P., Cheng, W., Wang, W. and Hung, P. (2002, Aralık). An elementary school mathematics dynamic learning system and ıts effects. Sözel bildiri, International Conference on Computers in Education (806-807), Auckland.

Yaylacı, H., S. & Yaylacı, F. (1999). Eğitim teknolojisi dersinde öğretim materyallerinin geliştirilmesi. AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 209-219. http://www.egitim.aku.edu.tr/yaylaci.htm adresinden elde edildi.

Yazgan, Y. (2007). 10-11 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Kesirleri Kavramaları Üzerine Deneysel Bir Çalışma. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 220989)